Polubowne metody rozwiązywania sporów

7 stycznia, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, przedłożone przez ministra gospodarki.

W projekcie zakłada się szersze wykorzystywanie mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych, zwłaszcza w sprawach gospodarczych. Wprowadzono obowiązek informowania w pozwie o podjęciu próby polubownego rozwiązania sporu przed skierowaniem sprawy do sądu. W przypadku, gdy nie podjęto takiej próby, powód powinien wyjaśnić tego przyczyny. Zgodnie z założeniami, sędzia powinien ocenić, czy sprawa może zostać rozwiązana poprzez mediację oraz nakazać stronom wzięcie udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego uzyskają informację na temat mediacji. Skierowanie stron do mediacji będzie możliwe na każdym etapie sprawy, więcej niż raz w toku postępowania.

Zgodnie z założeniami, strony uzyskają pierwszeństwo przy wyborze mediatora. Mediator będzie mógł zapoznać się z aktami sprawy zaraz po przystąpieniu stron do mediacji. Mediacja będzie mogła zostać wyznaczona na okres do 3 miesięcy. Jeżeli nie dojdzie do wszczęcia mediacji przedsądowej z powodów niezależnych od wierzyciela, wierzyciel zachowa pozytywne skutki związane z przerwaniem biegu przedawnienia roszczenia, jeżeli wniesie pozew w terminie 3 miesięcy.

Mediatorzy o odpowiedniej wiedzy i kwalifikacjach będą mogli zostać wpisani na listę stałych mediatorów, która będzie dostępna w Internecie.

Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd zaliczone zostaną do kosztów sądowych, co umożliwi zwolnienie osób niezamożnych od kosztów mediacji. Wniosek o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem zostanie zwolniony od opłaty sądowej. Jeżeli do zawarcia ugody dojdzie przed rozpoczęciem rozprawy, sąd zwróci stronom całość uiszczonej opłaty sądowej. Sąd uzyska także możliwość obciążenia strony, która w sposób nieuzasadniony odmówiła poddania się mediacji, częścią kosztów powstałych na skutek zdecydowanie nagannego i nielojalnego zachowania strony względem sądu lub przeciwnika procesowego.

Proponuje się także wprowadzenie jednoinstancyjności spraw o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków sądów polubownych oraz postępowań ze skarg o uchylenie wyroku sądu polubownego. Termin na wniesienie skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego wynosił będzie 2 miesiące, nie jak dotychczas - 3.

Jednocześnie czas, który poświęci sędzia na zainicjowanie mediacji oraz czas mediacji nie będzie wpływał negatywnie na ocenę jego pracy.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Polubowne metody rozwiązywania sporów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny