Odwrócony kredyt hipoteczny

15 grudnia 2014

A A A

Wchodzi w życie ustawa z 23.10.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym.

Zgodnie z ustawą, przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.

Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego, a także osoba będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

Wierzytelność banku może być zabezpieczona wyłącznie przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub prawie oraz ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa.

Zgodnie z nowymi przepisami, wypłata kwoty odwróconego kredytu hipotecznego następuje jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy.

Przewidziano szereg obowiązków informacyjnych banku. W szczególności, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dostarczać on będzie kredytobiorcy, według jego wyboru, w postaci papierowej lub elektronicznej, formularz informacyjny zawierający informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego.

Umowa odwróconego kredytu hipotecznego zawierana będzie w formie pisemnej. Określać będzie m.in.: strony umowy, kwotę kredytu, rynkową wartość nieruchomości lub lokalu, stosunek kwoty kredytu do rynkowej wartości nieruchomości lub lokalu, termin, wysokość i sposób wypłaty kwoty kredytu, sposób zabezpieczenia wierzytelności banku, stronę umowy zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu oraz kosztu monitorowania ich wartości, sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany, wysokość i sposób płatności innych kosztów, obowiązki kredytobiorcy oraz skutki ich niewykonywania, osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy.

Kredytobiorca będzie mógł bez podania przyczyny odstąpić od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Kredytobiorca nie poniesie kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat lub ich części poniesionych przez bank na rzecz organów administracji państwowej lub sądów. Kredytobiorca wówczas zwróci bankowi wypłaconą kwotę kredytu wraz z odsetkami należnymi do dnia odstąpienia od umowy odwróconego kredytu hipotecznego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Ustawa przewiduje także, że kredytobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części oraz do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, z zachowaniem terminu 30-dniowego.

Dz.U.2014, poz. 1585

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odwrócony kredyt hipoteczny
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny