Odwrócony kredyt hipoteczny

A A A

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

Zgodnie z założeniami, banki, instytucje kredytowe, oddziały banków zagranicznych oraz instytucje kredytowe prowadzące działalność transgraniczną będą mogły oferować odwrócone kredyty hipoteczne osobom fizycznym, które posiadają prawo własności nieruchomości, prawo własności ułamkowej części nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze prawo własności do lokalu. Zabezpieczeniem spłaty będzie hipoteka na nieruchomości lub określonym prawie do tej nieruchomości. Bank zobowiąże się do wypłaty określonej w umowie kwoty przez czas określony lub jednorazowo. Kredytobiorca do chwili swojej śmierci pozostanie właścicielem/wieczystym użytkownikiem nieruchomości lub posiadaczem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i będzie zamieszkiwać w nim do dnia swojej śmierci.

W założeniach wskazuje się na konieczność zachowania formy pisemnej umowy odwróconego kredytu hipotecznego.

Nie będzie określany limit wieku osób pragnących zawrzeć z bankiem taką umowę. Kredyt będzie zawierany w walucie polskiej.

W ustawie znajdą się także przepisy dotyczące konsekwencji, jakie będzie ponosił kredytobiorca w przypadku niewywiązania się z obowiązków dotyczących utrzymania nieruchomości. Bank będzie mógł wyznaczyć termin (nie krótszy niż 30 dni) na usunięcie niedociągnięć. W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w umowie, instytucja kredytująca będzie mogła zaproponować swoje pełnomocnictwo obejmujące wykonanie zobowiązań dotyczących nieruchomości (zaległości w opłacaniu czynszu, podatku od nieruchomości).

Przewiduje się, że roszczenie o zwrot odwróconego kredytu – wraz z odsetkami i innymi kosztami – będzie wymagalne po 12 miesiącach od dnia śmierci kredytobiorcy.

Bankowi lub innej instytucji ma przysługiwać roszczenie o przeniesienie nieruchomości będącej przedmiotem zawartej umowy odwróconego kredytu hipotecznego lub roszczenie o przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu bądź spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Roszczenie to będzie wymagalne w momencie, gdy wymagalne stanie się roszczenie o zwrot kredytu. Roszczenie o przeniesienie prawa własności podlegać ma wpisowi do księgi wieczystej. Wygaśnie ono z chwilą spłaty kredytu lub wygaśnięcia hipoteki.

Zakłada się przyjęcie przepisu mówiącego o tym, że kredytobiorca i spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność finansową ograniczoną wyłącznie do nieruchomości lub prawa do nieruchomości, na którym ustanowiono zabezpieczenie hipoteczne. W przypadku, gdy kredytobiorca lub jego spadkobiercy nie dokonają spłaty kredytu, bank zrealizuje przysługujące mu roszczenie o przeniesienie prawa własności.

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odwrócony kredyt hipoteczny
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny