Odwrócony kredyt hipoteczny

12 września, Sejm

A A A

Sejm uchwali ustawę z 12.9.2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym.

Zgodnie z ustawą, przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiąże się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami. Kredytobiorcą będzie mogła być osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może być również osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego. Zabezpieczenie wierzytelności będzie mogło polegać wyłącznie na ustanowieniu hipoteki na nieruchomości lub prawie oraz na ujawnieniu w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa.

Zgodnie z ustawą, wypłata kwoty kredytu nastąpi jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci kredytobiorcy. W przypadku śmierci kredytobiorcy, jeżeli umowa odwróconego kredytu hipotecznego zostanie zawarta z więcej niż jednym kredytobiorcą, prawo do wypłaty rat kredytu przysługujących zmarłemu przysługiwać będzie tym z żyjących kredytobiorców, którzy nabyli po zmarłym udział we własności nieruchomości lub w prawie, stanowiących zabezpieczenie kredytu, proporcjonalnie do wysokości ich udziału.

Kredytobiorca albo jego spadkobiercy będą ponosić wobec banku odpowiedzialność do wysokości wartości nieruchomości lub lokalu. Bank będzie mógł żądać zaspokojenia wyłącznie z nieruchomości lub lokalu, stanowiących zabezpieczenie kredytu.

Ustawa określa także obowiązki informacyjne banku. W terminie nie krótszym niż 7 dni przed zawarciem umowy będzie on musiał dostarczyć kredytobiorcy, według jego wyboru, w postaci papierowej lub elektronicznej, formularz informacyjny zawierający informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. W formularzu znajdą się takie informacje jak:

1) dane identyfikacyjne banku;

2) kwotę kredytu, sposób jej ustalenia, w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy lub do której przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego, lub lokalu, do którego przysługuje kredytobiorcy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

3) termin i sposób wypłaty odwróconego kredytu hipotecznego;

4) sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;

5) wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym:

a) prowizji,

b) opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego,

c) kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu,

d) kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu oraz sposób ich rozliczania;

6) stronę umowy odwróconego kredytu hipotecznego zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, oraz kosztu monitorowania ich wartości;

7) częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu;

8) sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;

9) prawa i obowiązki kredytobiorcy;

10) zasady rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego;

11) informację, że formularz informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC;

12) inne informacje niezbędne do podjęcia przez kredytobiorcę decyzji o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego.

Umowa zawierana będzie w formie pisemnej. W umowie tej kredytobiorca będzie mógł zobowiązać się do niezbywania własności nieruchomości lub praw stanowiących zabezpieczenie kredytu, bez zgody banku.

Kredytobiorca będzie mógł bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Nie poniesie on wówczas kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, z wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat lub ich części poniesionych przez bank na rzecz organów administracji państwowej lub sądów. Będzie on miał także prawo do spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części - w każdym czasie. Bank nie pobierze wówczas prowizji. Zapewniono mu także prawo wypowiedzenia umowy w każdym czasie, z zachowaniem terminu 30-dniowego.

Bank będzie mógł wypowiedzieć umowę wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie, m.in. jeżeli:

1) została wszczęta egzekucja z nieruchomości lub z prawa, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, przez innego niż ten bank wierzyciela, przy czym o istnieniu tej wierzytelności bank nie wiedział w dniu zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego, lub

2) kredytobiorca przeniósł na osoby trzecie własność nieruchomości lub prawo, stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bez zgody banku, w przypadku gdy w umowie odwróconego kredytu hipotecznego strony zastrzegły obowiązek niezbywania własności tej nieruchomości lub tego prawa bez zgody banku, lub

3) wartość nieruchomości lub lokalu z przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę uległa istotnemu zmniejszeniu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odwrócony kredyt hipoteczny
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny