Odpowiedzialność za długi spadkowe

Sejm, 6 lutego 2015

A A A

Sejm przyjął nowelizację KC oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą prawa spadkowego.

Zgodnie z nowelą niezłożenie w terminie oświadczenia o przyjęciu spadku będzie jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca poniesie odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Wykaz inwentarza będzie można złożyć w sądzie albo przed notariuszem. W wykazie takim ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku. Wykaz inwentarza składany w sądzie sporządzany będzie według ustalonego wzoru.

Spadkobierca, który złoży wykaz spłacać będzie długi spadkowe zgodnie z nim. Nie będzie mógł jednak zasłaniać się brakiem znajomości wykazu inwentarza złożonego przez innego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu. Wierzyciel, który zażądał sporządzenia spisu inwentarza, nie będzie mógł odmówić przyjęcia należnego mu świadczenia, chociażby dług nie był jeszcze wymagalny.

Spadkobierca, który przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza i spłaci niektóre długi spadkowe, podczas gdy nie wiedział i przy dołożeniu należytej staranności nie mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, poniesie odpowiedzialność za niespłacone długi spadkowe tylko do wysokości różnicy między wartością stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów spadkowych, które spłacił. Jeżeli natomiast wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o istnieniu innych długów spadkowych, poniesie odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, jednakże tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby obowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał należycie wszystkie długi spadkowe. Regulacja ta nie dotyczy spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych oraz spadkobiercy, co do którego istnieje podstawa do jego ubezwłasnowolnienia.

Ustawa zmienia także przepisy KPC, dodając m.in. uregulowania dotyczące zabezpieczenia spadku, wykazu inwentarza i spisu inwentarza.

Jednocześnie zmieniono przepisy dotyczące reprezentacji w postępowaniu cywilnym. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 87 KPC pełnomocnikiem będzie mógł być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do Senatu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odpowiedzialność za długi spadkowe
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny