Ochrona konkurencji i konsumentów – zmiany w zakresie kontroli i kar

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przedłożony przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

W projekcie przewiduje się zmiany w zakresie postępowania w przypadku koncentracji. W sprawach prostych, które nie budzą wątpliwości, będzie obowiązywać jednomiesięczny termin na rozpatrzenie wniosku. W przypadku koncentracji skomplikowanych (np. wymagających przeprowadzenia szerokich badań rynkowych) wprowadzono natomiast dwuetapową procedurę postępowań rozpatrywania wniosków. Drugi etap będzie rozpoczynał się wraz w wydaniem postanowienia o przedłużeniu czasu postępowania o kolejne 4 miesiące. W odniesieniu do tej grupy spraw zakłada się również możliwość przedstawienia przedsiębiorcy zastrzeżeń do planowanej koncentracji.

 

Projekt wyłącza spod kontroli prezesa UOKiK koncentracje polegające na połączeniu przedsiębiorców osiągających obrót do 10 mln euro na terytorium Polski lub na tworzeniu przez nich wspólnych przedsiębiorstw. Dla ustalenia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad przedsiębiorcą lub przy nabywaniu części mienia innego przedsiębiorcy, nie będzie konieczne uwzględnianie obrotu grupy kapitałowej zbywającego.

 

W projekcie zaproponowano także rozdzielenie kontroli od przeszukania. Przeszukania odbywać się będą według wskazanych przepisów KPK (dot. m.in. ochrony tajemnic prawnie chronionych). Przeszukanie będzie możliwe za zgodą sądu ochrony konkurencji i konsumentów, wydawaną na wniosek prezesa UOKiK w formie postanowienia. Przeszukiwany oraz inne osoby, których prawa w trakcie przeszukania zostały naruszone, będą mogli wnieść zażalenie. Wniesienie zażalenie nie będzie wstrzymywać przeszukania.

 

Do projektu wprowadzono procedurę dobrowolnego poddania się karze, gdy przedsiębiorca (ograniczający konkurencję) dobrowolnie złoży oświadczenie, w którym przyznaje się do stosowania niedozwolonej praktyki. Jednocześnie do zastosowania tej instytucji konieczne będzie niekwestionowanie przez przedsiębiorcę wysokości nałożonej kary oraz niepodważanie w postępowaniu odwoławczym faktów potwierdzonych w toku postępowania antymonopolowego. Jeśli przedsiębiorca podda się procedurze, nie będzie mógł składać odwołania od wydanej decyzji sądu. Dzięki zastosowaniu tej procedury natomiast kara będzie mogła zostać obniżona o 10 %. Przedsiębiorca będzie mógł odstąpić od dobrowolnego poddania się karze na każdym jej etapie.

 

 

W odniesieniu do leniency określono wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o odstąpienie lub obniżenie kary oraz doprecyzowano sposób obliczania wysokości redukcji uzyskanej dzięki leniency. Przyjęto, że przedsiębiorca powinien wycofać się z zakazanego porozumienia niezwłocznie po złożeniu wniosku.

 

Wprowadzono również przepisy dotyczące tzw. leniency plus, czyli możliwości uzyskania przez przedsiębiorców uczestniczących w niedozwolonym porozumieniu łagodniejszej kary w postaci dodatkowej obniżki jej wysokości w zamian za przekazanie istotnych informacji o istniejących i niewykrytych praktykach. Leniency plus będzie skierowana do przedsiębiorcy, w stosunku do którego – mimo złożenia wniosku o leniency – nie odstąpiono od całkowitego zwolnienia z kary, a który zdecydował się na ujawnienie informacji o innym, nieznanym organowi antymonopolowemu porozumieniu. Dodatkowa obniżka będzie wynosić 30% kary obliczonej po uwzględnieniu już przyznanej obniżki.

 

Projekt przewiduje objęcie odpowiedzialnością za naruszenie zakazu antykonkurencyjnych porozumień osób pełniących funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy. Odpowiedzialność będą mogły ponieść takie osoby, które - sprawując swoją funkcję (poprzez działanie, zaniechanie lub niedopełnienie obowiązków nadzorczych) - dopuściły (również nieumyślnie) do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Maksymalna kara pieniężna dla osób fizycznych będzie wynosić 2 mln zł.

 

W zakresie ochrony konsumentów wprowadzono przepis upoważniający prezesa UOKiK do publicznego ostrzegania o naruszeniach zbiorowych interesów konsumentów przez przedsiębiorcę stosującego praktyki, które mogą narazić konsumentów na poważne straty finansowe.

 

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ochrona konkurencji i konsumentów – zmiany w zakresie kontroli i kar
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny