Ochrona cudzoziemców

12 maja, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

 

W projekcie przewidziano wprowadzenie definicji pojęć, np. kolejnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej czy ośrodka recepcyjnego. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej to, zgodnie z projektem, wniosek o objęcie przez Rzeczpospolitą Polską ochroną cudzoziemca, którego można uznać za osobę ubiegającą się o status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. 

Cudzoziemiec będzie mógł złożyć ww. wniosek w imieniu osób towarzyszących mu i zależnych od niego ze względów ekonomicznych, zdrowotnych lub ze względu na wiek, np. małżonka, dziecka lub dziecka przysposobionego. Wniosek o ochronę w imieniu małoletniego bez opieki będzie składał kurator albo przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej.

W przypadku niemożności osobistego stawiennictwa w siedzibie Straży Granicznej osoby niepełnosprawnej, w podeszłym wieku, kobiety ciężarnej, osoby samotnie wychowującej dziecko lub przebywającej w pieczy zastępczej, szpitalu, areszcie śledczym lub zakładzie karnym, pisemna deklaracja zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej będzie mogła zostać złożona za pośrednictwem poczty.

Cudzoziemcy będą mieli zapewniony dostęp do informacji o możliwości złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na przejściach granicznych, w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców. 

Na wniosek rodziców zaświadczenie tożsamości otrzyma dziecko, które ukończyło 5. rok życia. Małoletni bez opieki będzie mógł zadeklarować chęć złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. W tej sytuacji Straż Graniczna powinna wystąpić niezwłocznie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego o ustanowienie kuratora do reprezentowania małoletniego w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa, udzielenia pomocy socjalnej czy udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju pochodzenia. Na ustanowienie kuratora sąd będzie miał 3 dni. Decyzja sądu o umieszczeniu małoletniego w zawodowej rodzinie zastępczej powinna zapaść w ciągu 10 dni.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługiwać ma w razie wydania cudzoziemcowi przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców decyzji o: odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazaniu wnioskodawcy do państwa członkowskiego Unii Europejskiej odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku i umorzeniu postępowania, uznaniu wniosku za niedopuszczalny, odmowie uwzględnienia oświadczenia wnioskodawcy o zamiarze dalszego ubiegania się o udzielenie ochrony międzynarodowej, pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Szef Urzędu ds. Cudzoziemców będzie pełnił funkcję punktu kontaktowego do udzielania innym państwom członkowskim Unii Europejskiej informacji w sprawach udzielania ochrony międzynarodowej oraz pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Projekt wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy unijne - dyrektywę 2013/32/UE, dyrektywę 2013/33/UE oraz rozporządzenie 604/2013, stanowiące część tzw. „pakietu azylowego”.

 

Źródło: www.premier.gov.pl

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ochrona cudzoziemców
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny