Obsadzanie stanowisk sędziowskich

24 stycznia, Sejm

A A A

Sejm uchwalił nowelizację prawa o ustroju sądów powszechnych, dotyczącą procedury obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich.

Zgodnie z ustawą, w razie zwolnienia stanowiska sędziowskiego w sądzie działającym na obszarze danej apelacji prezes sądu apelacyjnego, w terminie 14 dni od dnia zwolnienia stanowiska, zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przydziela stanowisko do danego albo innego sądu albo stanowisko znosi. Natomiast w razie planowanego zwolnienia stanowiska sędziowskiego w sądzie działającym na obszarze danej apelacji przez sędziego, który przechodzi w stan spoczynku po osiągnięciu wymaganego wieku, prezes sądu apelacyjnego zawiadamia Ministra nie później niż na 5 miesięcy przed zwolnieniem tego stanowiska.

O wolnym stanowisku sędziowskim Minister Sprawiedliwości niezwłocznie obwieszcza w „Monitorze Polskim”.

Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego może zgłosić swoją kandydaturę, jednak tylko na jedno stanowisko sędziowskie. Termin na zgłoszenie to 30 dni od dnia obwieszczenia. Zgłoszenia kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, dostępnego na stronie internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje już stanowisko sędziego sądu powszechnego, sądu administracyjnego, sądu wojskowego albo też referendarza sądowego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych kategorii, w których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku mniejszej liczby spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich spraw. Asystenci sędziego powinni załączyć wykaz sygnatur stu projektów orzeczeń lub uzasadnień w sprawach różnych kategorii, natomiast na żądanie prezesa sądu - także projekty orzeczeń poświadczone przez sędziego, pod nadzorem którego asystent wykonywał czynności.

Jeśli kandydat zajmuje stanowisko prokuratora albo asesora prokuratorskiego, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw, w których prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki zaskarżenia albo występował przed sądem lub składał pisma procesowe. W przypadku notariuszy wykaz dotyczy aktów notarialnych obejmujących różne kategorie spraw, zaś w odniesieniu do osób z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego nauk prawnych - dotyczy publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisów sporządzonych opinii prawnych oraz charakterystyki osiągnięć w zakresie kształcenia kadr lub dorobku naukowego.

W przypadku osób wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego albo starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, do karty zgłoszenia dołączony powinien zostać wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych kategorii, w których kandydat występował w charakterze zastępcy procesowego, a także odpisy opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa; starszy radca i radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dołączają ponadto opinię przełożonego.

Ponadto, w przypadku sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych albo asystentów sędziego, który w okresie poprzedzającym obwieszczenie był delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości, do karty zgłoszenia dołącza także opis wykonywanych w okresie delegowania czynności wraz z opinią przełożonego.

Ponowne zgłoszenie kandydatury na wolne stanowisko przez kandydata będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po dniu zakończenia poprzednio rozpoczętego postępowania.

Prezes sądu zarządzi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia, dokonanie oceny kwalifikacji kandydata przez wyznaczonego sędziego. Zapoznanie kandydata z oceną kwalifikacji następuje poprzez system teleinformatyczny. Kandydat ma prawo do złożenia prezesowi sądu uwag do oceny kwalifikacji w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oceny kwalifikacji w systemie teleinformatycznym.

Prezes sądu apelacyjnego przedstawia kandydaturę do zaopiniowania odpowiedniemu kolegium sądu (apelacyjnego/okręgowego), a następnie zgromadzeniu ogólnemu sędziów (apelacji/okręgu). Następnie przedstawia kandydatury Krajowej Radzie Sądownictwa wraz z oceną kwalifikacji i opinią właściwego kolegium sądu.

Powoływanie na wolne stanowiska sędziego sądu powszechnego, o których obwieszczono przed dniem wejścia w życie nowelizacji będzie odbywa

się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ustawa ma wejść w życie 1.10.2014 r. Teraz została przekazana do Senatu.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obsadzanie stanowisk sędziowskich
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny