Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska

Podział wpływów z opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów

A A A

8.11.2013 r. został przyjęta nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska. Obecnie jest skierowana do Senatu. Zmiana polega na wykreśleniu zdania 3 w art. 402 ustęp 6, co oznacza, że wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów będą stanowiły dochód gminy, a nie związku międzygminnego.

W ustawie z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. 1) w art. 402 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin”.

W uzasadnieniu do projektu zmiany (Druk sejmowy nr 1573, www.sejm.gov.pl ) zostało wskazane, że poprzednia nowelizacja PrOchrŚrod, wprowadzona przez art. 207 pkt 17 lit. c OdpadyU ustanowiła zasadę, iż w przypadku gdy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów należne gminie są obligatoryjnie dochodami budżetu tego związku międzygminnego. Wprowadzana zmiana – postulowana przez samorządy gmin – polegająca na usunięciu z art. 402 ust. 6 zdania trzeciego PrOchrŚrod – zmierza do przywrócenia stanu prawnego obowiązującego przed tą nowelizacją, przez co wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowiły będą dochody jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są składowane odpady.

Na skutek zmiany w/w ustawy dokonanej przez OdpadyU gminy zostały pozbawione istotnej części spodziewanych zysków z opłat środowiskowych tj. 50% opłat z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów. Zgodnie ze zmienionymi przepisami przewidywane wpływy z tego tytułu zamiast do gminy miały wpływać do związku międzygminnego. Tymczasem często składowiska odpadów nie stanowią nawet własności związku międzygminnego, jak również nie są przez związek zarządzane. Nowe brzmienie ust. 6 powodowało więc niczym nieuzasadnione pozyskanie środków przez związek, który często nie ponosił żadnych nakładów finansowych związanych z budową, eksploatacją i utrzymaniem składowiska oraz jego uciążliwością dla mieszkańców danej gminy. Należy dodać, że związek może realizować zadania statutowe także poza tą gminą.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska
Bartosz Draniewicz (opracowanie)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny