Nowelizacja ustawy o KRS, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw z 26.1.2018 r.

19 września 2018, Warszawa

A A A

W dniu 15.3.2018 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398).

Nowelizacja ta, wprowadzająca istotne zmiany w kilkunastu aktach prawnych, w tym m.in. w: ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego, ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawie o notariacie, ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, Kodeksie spółek handlowych, Prawie upadłościowym, ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawach podatkowych, stała się niezbędna w związku z rosnącą liczbą podmiotów podlegających wpisowi, a także z uwagi na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z 14.6.2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz.Urz. L Nr 169 z 30.6.2017 r.) w zakresie przepisów dotyczących systemu integracji rejestrów.

Celem nowelizacji jest zwiększenie bezpieczeństwa i pewności obrotu poprzez wyeliminowanie z niego podmiotów, które nie posiadają organu powołanego do ich reprezentacji. W tym celu poszerzono zakres podmiotowy postępowania przymuszającego stosowanego przez sąd rejestrowy w przypadku stwierdzenia braków w reprezentacji poprzez objęcie nim zobowiązanych w tym zakresie wspólników lub członków innych organów takich jak rada nadzorcza czy komisja rewizyjna. Sąd może je wezwać pod rygorem zastosowania grzywny do wykazania, że organ został powołany lub wybrany, albo, że braki w jego składzie zostały usunięte. Kolejną zmianą jest nałożenie na osoby składające wniosek o wpis, osoby reprezentujące podmiot oraz likwidatorów i prokurentów obowiązku dołączenia oświadczenia zawierającego nie tylko ich zgodę na powołanie, ale też ich adresy do doręczeń.

Nowelizacja wprowadza także obowiązek składania od 1.3.2020 r. wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Przewidywane jest powstanie także Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzone w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy nowych przepisów od 15.3.2018 r. także sprawozdania finansowe podmiotów podlegających wpisowi będą składane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Celem zmian technologicznych jest m.in. integracja Krajowego Rejestru Sądowego z jego odpowiednikami z krajów UE.

Niezwykle istotne zmiany objęły instytucję kuratora, który będzie mógł być powołany nie tylko w przypadku braku organu podmiotu, ale również w przypadku braków w jego składzie. Po nowelizacji kurator zyskuje uprawnienia do reprezentowania podmiotu oraz prowadzenia jego spraw. Nadzór nad kuratorem będzie sprawował sąd rejestrowy, który go ustanowił.

Czy wiesz:

  • Jakie są nowe obowiązki w zakresie złożenia rocznego sprawozdania finansowego dla podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego?
  • W jaki sposób funkcjonować będzie Centralne Repozytorium Elektronicznych Aktów Notarialnych?
  • Jak szeroki jest po zmianie ustawy zakres działań kuratora dla osoby prawnej?
  • Czy kurator osoby prawnej może wziąć udział w przetargu?
  • Czy kurator osoby prawnej może reprezentować ją w postępowaniu sądowym?
  • Czy kurator może zbyć/nabyć nieruchomość należącą do osoby prawnej/na jej rzecz?
  • Kto pokrywa koszty działania kuratora i czy mogą one obciążyć np. wspólników spółki z o.o. czy akcjonariuszy?
  • Jak uregulowana jest odpowiedzialność za działania kuratora?
  • Czy kurator może samodzielnie dokonać wyboru władz osoby prawnej?

Na powyższe, i szereg innych pytań, znajdziesz odpowiedź podczas szkolenia, które poprowadzi:

Dr Łukasz Zamojski, sędzia, autor wielu publikacji dotyczących prawa spółek, w tym kilku publikacji dotyczących spółek zakładanych drogą elektroniczną, autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii „Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe”; prowadzi zajęcia dydaktyczne dla adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów adwokackich radcowskich i notarialnych, w 2013 r. w ramach delegacji do Sądu Najwyższego pełnił funkcję Asystenta Sędziego SN.

Szczegóły i rejestracja:

www.akademia.beck.pl/szkolenie/424-nowelizacja-ustawy-o-krs-kodeksu-cywilnego-kodeksu-postepowania-cywilnego-i-innych-ustaw-z-2612018-r

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja ustawy o KRS, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw z 26.1.2018 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny