Identyfikacja ofiar przemocy wśród cudzoziemców

RPO, 20 listopada

A A A

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z wnioskiem o stworzenie procedury identyfikacji ofiar przemocy lub tortur spośród obcokrajowców przebywających w ośrodkach dla cudzoziemców. W odpowiedzi wskazano, że nie ma potrzeby tworzenia dodatkowej procedury dotyczącej identyfikacji ofiar.

Rzecznik w swoim wystąpieniu wskazał, że podstawowe narzędzie dokonywania rzetelnej identyfikacji w tym zakresie, które powinno być wzięte pod uwagę w procesie tworzenia przedmiotowej procedury stanowi Protokół Stambulski z 9.8.1999 r. W ocenie Rzecznika, opracowanie zasad postępowania, które wskazywałaby, jak prowadzić wywiad medyczny i badania (także psychologiczne) w stosunku do cudzoziemców, stanowi warunek niezbędny do realizacji przez państwo polskie zobowiązania wynikającego z art. 14 Konwencji ONZ z 10.12.1984 r. w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, polegającego na stworzeniu kompleksowego programu służącego wspieraniu i rehabilitacji osób, które były ofiarami tortur lub innego niehumanitarnego traktowania.

W ocenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych obecne uregulowania zawarte w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zabezpieczają w sposób wystarczający poszanowanie praw ofiar przemocy lub tortur znajdujących się w ośrodkach dla cudzoziemców. W odpowiedzi wskazano również na istnienie opracowanego na potrzeby Straży Granicznej algorytmu dotyczącego zasad postępowania z cudzoziemcami wymagającymi szczególnego traktowania, do których zaliczane są również ofiary przemocy lub tortur.

Źródło: www.rpo.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Identyfikacja ofiar przemocy wśród cudzoziemców
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny