Gospodarka nieruchomościami

14 października 2015

A A A

Weszła w życie ustawa z 15.5.2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z nowelizacją, waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w ustawie dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości dla nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości, z uwzględnieniem danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Prezes GUS ogłosi, w formie obwieszczenia, w "Monitorze Polskim", wskaźniki zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości, nie później niż w terminie 4 miesięcy od zakończenia kwartału, którego te wskaźniki dotyczą, z podziałem na województwa. W przypadku gdy dla danego kwartału nie ogłoszono tego wskaźnika, waloryzacja dokonywana będzie się przy zastosowaniu ostatniego ogłoszonego wskaźnika zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości. Gdy z kolei dla danego rodzaju nieruchomości nie ogłoszono nigdy wskaźnika, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeśli nieruchomość składa się z co najmniej dwóch części odpowiadających różnym rodzajom nieruchomości, waloryzacji, dokonuje się przy zastosowaniu średniej ważonej wskaźników zmian cen nieruchomości właściwych dla każdej z części tej nieruchomości, przyjmując za wagi powierzchnię poszczególnych części.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, rzeczoznawca majątkowy sporządza i podpisuje wyciąg z wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierający:

1) opis nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, w tym jej rodzaj oraz dane identyfikujące:

a) działki ewidencyjne, wchodzące w skład tej nieruchomości, oraz usytuowane na nich budynki, jeżeli przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa,

b) budynki lub lokale, jeżeli przedmiotem wyceny jest nieruchomość budynkowa lub nieruchomość lokalowa;

2) zakres i cel wyceny oraz zastosowane podejście w wycenie nieruchomości;

3) wartość nieruchomości, wraz ze wskazaniem rodzaju wartości oraz daty jej określenia.

W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia sporządzenia operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy przekazuje wyciąg z wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, organom prowadzącym kataster nieruchomości za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, podpisując go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku dokonania przez rzeczoznawcę majątkowego potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego.

Waloryzacji wykonywanej na nowych zasadach za okresy poprzedzające kwartał, dla którego Prezes GUS ogłosił po raz pierwszy wskaźniki zmian cen nieruchomości dla danego rodzaju nieruchomości, dokonuje się przy zastosowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dz.U. 2015 r. poz. 985

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Gospodarka nieruchomościami
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny