Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna

7 stycznia, Rada Ministrów

A A A

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przedłożone przez ministra finansów.

Ustawa wprowadza nowy system wypłacalności zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, oparty na trzech filarach: I filar dotyczy wymogów ilościowych (kapitałowych), filar II – wymogów jakościowych (system zarządzania oraz proces nadzorczy), filar III - to obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz dyscyplina rynkowa. Zgodnie z założeniami, system wypłacalności opierać się ma na dwóch wymogach kapitałowych – kapitałowym wymogu wypłacalności (Solvency Capital Requirement – SCR), który odpowiada wielkości dopuszczonych środków własnych, umożliwiających zakładowi pokrycie znacznych, nieprzewidzianych strat oraz zapewniających dostateczne zabezpieczenie interesu ubezpieczonych, uposażonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz cedentów z umów reasekuracji, a także minimalnym wymogu kapitałowym (Minimum Capital Requirement - MCR), który odpowiada wielkości dopuszczonych podstawowych środków własnych, poniżej której zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji powinien utracić zezwolenie na wykonywanie działalności, jeżeli nie jest w stanie w krótkim czasie przywrócić poziomu dopuszczonych podstawowych środków własnych pokrywających minimalny wymóg kapitałowy.

W założeniach proponuje się także wprowadzenie rozwiązań o charakterze prokonsumenckim. Chodzi m.in. o wzmocnienie praw osób ubezpieczonych w ubezpieczeniach na cudzy rachunek, np. poprzez udostępnienie ubezpieczonemu informacji o warunkach umowy oraz wprowadzenie zakazu pobierania przez ubezpieczającego wynagrodzenia. Poszerzony zostanie zakres postanowień, które powinna zawierać umowa ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym. Ponadto, zakład ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym będzie miał obowiązek analizy potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego w celu dokonania oceny, jaka umowa jest dla niego odpowiednia.

Przewiduje się także możliwość pozasądowego rozstrzygania przez Rzecznika Ubezpieczonych sporów między konsumentami a zakładami ubezpieczeń w kwestii umów ubezpieczenia o charakterze inwestycyjnym. Organ nadzoru będzie uprawniony do monitorowania rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych, a także do zakazania lub ograniczenia wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży niektórych ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych albo rodzaju działalności finansowej lub praktyki zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji.

Założenia mają na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.11.2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II).

Źródło: www.premier.gov.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny