Działalność administracyjna w sądach i inne zmiany w regulaminie

A A A

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.7.2013 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem, do wykonywania czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów tworzy się w sądach apelacyjnych wydział wizytacji, zaś w okręgowych - może być utworzony wydział wizytacji lub referat do spraw wizytacji.

 

W sądach rejonowych, w zależności od limitu etatów sędziowskich organizacja zmienia się następująco:

 

a) przy limicie etatów od 15 do 30 oddziały administracyjny i kadr łączy się w oddział administracyjny, a oddziały finansowy i gospodarczy - w oddział finansowy.

 

b) przy limicie do 14 tworzy się tylko oddział administracyjno-finansowy.

 

c) przy limicie do 50 sędziów, w zależności od rozmiaru zadań, prezes sądu okręgowego w uzgodnieniu z Ministrem Sprawiedliwości może utworzyć oddział informatyczny lub w ramach oddziału administracyjnego lub administracyjno-finansowego - sekcję informatyczną.

 

Zgodnie ze zmianami, oddział administracyjny podlega:

 

1) prezesowi sądu w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu, a w sądach, w których nie utworzono oddziału kadr - także w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów i kuratorami sądowymi oraz w zakresie innych spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji dyrektora sądu;

 

2) dyrektorowi sądu w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych, a w sądach, w których nie utworzono oddziału kadr - także w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad pracownikami sądu.

 

Oddział kadr podlega zaś:

 

1) prezesowi sądu w zakresie zwierzchnictwa służbowego nad sędziami, referendarzami sądowymi, asystentami sędziów oraz kuratorami sądowymi;

 

2) dyrektorowi sądu w pozostałym zakresie.

 

Oddziały: finansowy, gospodarczy i informatyczny podlegają tylko dyrektorowi sądu.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, czynności prezesa sądu w zakresie działalności administracyjnej sądu obejmują w szczególności:

 

1) podejmowanie czynności dotyczących obsady wolnych stanowisk sędziowskich;

 

2) organizację przekazywania akt spraw sądowych, pism sądowych oraz innych dokumentów do innego sądu w przypadku zmiany obszaru właściwości;

 

3) organizację szkoleń sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i ławników;

 

4) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy sądu;

 

5) ustalenie sposobu korzystania z list ławników przez poszczególne wydziały sądu, zapewniającego możliwie równomierny ich udział w rozprawach, a także prowadzenie ewidencji udziału w nich ławników;

 

6) współpracę z radą ławniczą;

 

7) udzielanie informacji na wnioski kierowane do sądu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;

 

8) wykonywanie obowiązków administratora danych osobowych;

 

9) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

 

10) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych;

 

11) przedstawianie Rzecznikowi Praw Obywatelskich, na jego żądanie, informacji o stanie sprawy prowadzonej w sądzie;

 

12) nadzór nad jakością i terminowością sporządzania sprawozdań i innych dokumentów statystycznych;

 

13) podejmowanie decyzji w sprawach bieżących, związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sądu w zakresie swoich kompetencji.

 

Prezes sądu może powierzyć wiceprezesom sądu wykonywanie ww. czynności i obowiązków określonych.

 

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektor sądu:

 

1) pełni bezpośredni nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych sądu, w tym oddziałów i sekcji, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością orzeczniczą, z wyjątkiem zespołów kuratorskiej służby sądowej;

 

2) koordynuje działalność jednostek organizacyjnych sądu oraz organizuje współpracę pomiędzy wydziałami orzeczniczymi i pozostałymi jednostkami organizacyjnymi sądu;

 

3) odpowiada za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

 

4) odpowiada za przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów;

 

5) zapewnia ławnikom odpowiednie warunki pracy, w szczególności warunki lokalowe, oraz narzędzia pracy, które umożliwią wykonanie ich obowiązków orzeczniczych.

 

Prezes, dyrektor sądu, a także przewodniczący wydziału i kierownik sekcji, przed zakończeniem sprawowania funkcji, przekazują swojemu następcy, w formie pisemnej, informację o stanie jednostek organizacyjnych sądu, którymi zarządzali. Informacja ta powinna dotyczyć przede wszystkim spraw niezałatwionych oraz dokumentacji będącej w dyspozycji osoby dotychczas pełniącej daną funkcję. Na żądanie przyjmującego informację, osoba dotychczas pełniąca funkcję uzupełnia tę informację.

 

Uregulowano także kwestię udzielania urlopu w sądach. Prezes sądu udzielał będzie urlopu sędziom, referendarzom sądowym, asystentom sędziów i kuratorom sądowym, zaś pozostałym pracownikom – urlopu udzieli dyrektor sądu. Dyrektorowi urlopu udziela prezes sądu.

 

Doprecyzowano także obowiązki przewodniczącego wydziału. Kieruje on całokształtem pracy w wydziale w zakresie spraw sądowych, a w szczególności:

 

1) zaznajamia się z pismami wpływającymi do wydziału i bezzwłocznie wydaje co do nich odpowiednie zarządzenia, a pisma stanowiące skargi lub wnioski dotyczące postępowań sądowych i czynności podjętych przez sędziów przekazuje prezesowi sądu;

 

2) rozdziela pracę pomiędzy sędziów oraz wyznacza przewodniczącego posiedzenia -jeżeli sam nie przewodniczy posiedzeniu, a w miarę potrzeby wyznacza również sędziego sprawozdawcę oraz członków składu orzekającego;

 

3) układa plan sesji (posiedzeń i rozpraw);

 

4) wyznacza terminy w poszczególnych sprawach i wydaje stosowne zarządzenia;

 

5) organizuje narady sędziów wydziału, w szczególności w celu przedstawienia zagadnień prawnych budzących wątpliwości, zagadnień, w których orzecznictwo wydziału jest niejednolite, oraz informuje o bieżącym orzecznictwie Sądu Najwyższego;

 

6) kontroluje zasadność odraczania i przerywania rozpraw i posiedzeń oraz bieg spraw, w których postępowanie jest przewlekłe;

 

7) współpracuje z pracownikiem do spraw informatyzacji w zakresie właściwego użytkowania tych systemów;

 

8) wykonuje czynności z zakresu nadzoru wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów powierzone przez prezesa sądu;

 

9) ustala, uwzględniając decyzję prezesa sądu, rozkład obowiązków przydzielonych do wydziału asystentów sędziów, w szczególności przydziela asystentów sędziom rozpoznającym sprawy skomplikowane i wielowątkowe.

 

Dz.U. z 2013 r., poz. 895

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Działalność administracyjna w sądach i inne zmiany w regulaminie
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny