Dopuszczalność odwołania

A A A

Powiększony skład Naczelnego Sądu Administracyjnego twierdząco odpowiedział na pytanie prawne pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rz. o następującej treści:

 

„Czy od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, o jakiej mowa w art. 34 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej jako: PrGeodU) wydanej w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości służy prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego?”.

 

W uzasadnieniu uchwały sąd wskazał na rozbieżność interpretacyjną, jaka istnieje w tym przedmiocie w orzecznictwie NSA. Zdaniem składu orzekającego z uregulowań ustawy PrGeodU wynika, że w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości jedyne wyraźne i jednoznaczne wyłączenie odwołania od decyzji w administracyjnym toku instancji jest zawarte w art. 33 ust. 3 PrGeodU - odwołanie to zostało zastąpione żądaniem strony niezadowolonej z treści decyzji przekazania sprawy do sądu powszechnego. Ta tylko sytuacja jest wyjątkiem, o jakim mowa w art. 78 Konstytucji.

 

Takiego wyjątku sąd nie dopatrzył się natomiast w przepisach art. 34 PrGeodU. Sąd podkreślił, że tylko decyzja wydana na podstawie art. 33 ust. 1 PrGeodU jest decyzją administracyjną o ustaleniu przebiegu granic. Natomiast treścią decyzji wydanej na podstawie art. 34 ust. 1 PrGeodU jest umorzenie postępowania administracyjnego i przekazanie sprawy z urzędu sądowi do rozpoznania, a zatem to przekazanie jest istotnym elementem rozstrzygnięcia zawartego w tej decyzji w rozumieniu art. 107 § 1 KPA.

 

Z samej tylko treści decyzji administracyjnej nie można wywodzić niedopuszczalności odwoływania się od tej decyzji na ogólnych zasadach, gdyż taka niedopuszczalność musi wprost wynikać z regulacji ustawowej - to przepis ustawy a nie decyzja organu wydana w indywidualnej sprawie może wyłączyć dopuszczalność odwoływania się.

 

Takiego przepisu w odniesieniu do decyzji, o jakiej mowa w art. 34 ust. 2 PrGeodU, w przeciwieństwie do decyzji, o jakiej mowa w art. 33 ust. 1 PrGeodU nie zawiera.

 

Uchwała NSA (5) z 19.5.2003 r. - OPK 31/02

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dopuszczalność odwołania
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny