INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

I. Procedura dotycząca przeciwdziałania „ghostwriting” i „guest authorship”

 1. „Ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  „Guest authorship” („honorary authorship”) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 2. Redakcja Studiów Prawa Prywatnego wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 3. Redakcja Studiów Prawa Prywatnego informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” (zob. opis w pkt 1) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 4. Redakcja Studiów Prawa Prywatnego prosi o przekazywanie przez autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 5. Redakcja Studiów Prawa Prywatnego będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

II. Procedura recenzowania

 1. Każdy artykuł, który zostanie przesłany do redakcji Studiów Prawa Prywatnego poddawany jest ocenie recenzentów, którzy podejmują ostateczną decyzję o jego dopuszczeniu do publikacji lub odrzuceniu.
 2. Do publikacji zostają przyjęte opracowania o tematyce związanej z prawem cywilnym, rodzinnym, autorskim, własności przemysłowej, prawem konkurencji, prawem spółek, prawem papierów wartościowych oraz prawem międzynarodowym prywatnym.
 3. Do redakcji zostają przyjęte wyłącznie niepublikowane wcześniej utwory.
 4. Lista recenzentów współpracujących (tzw. kolegium redakcyjnego) jest publikowana w czasopiśmie w wersji papierowej oraz umieszczona na stronie internetowej czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub zeszytów czasopisma nie będą ujawniane.
 5. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 2 niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie recenzje pozytywne.
 6. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 7. Recenzenci podpisują deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów miedzy nimi i autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  • bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do II stopnia, związek małżeński);
  • relacje podległości zawodowej;
  • bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

 8. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji po wprowadzeniu zmian lub jego odrzucenia.

KRYTERIA KWALIFIKACJI ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

 1. Do publikacji zostaną przyjęte jedynie artykuły związane tematycznie z profilem czasopisma.
 2. Do publikacji zostaną przyjęte jedynie utwory wcześniej niepublikowane chyba, że w porównaniu do wersji pierwotnie opublikowanej uległy istotnej zmianie.
 3. Do artykułów przysyłanych do redakcji przez absolwentów wydziałów prawa, doktorantów, asystentów i aplikantów należy dołączyć rekomendację (recenzja) opiekuna naukowego.
 4. Do Redakcji należy przesłać wersję elektroniczną artykułu w edytorze tekstu WORD.
 5. Wstępną ocenę merytoryczną przeprowadzają wybrani redaktorzy merytoryczni danego numeru czasopisma.
 6. Zakwalifikowane wstępnie artykuły są przesyłane do recenzji naukowej (stosowany jest double blind review process).
 7. Lista recenzentów współpracujących jest umieszczona na stronie Internetowej czasopisma. W uzasadnionych przypadkach Redakcja może zwrócić się z prośbą o ocenę do osób spoza grona wskazanych osób.
 8. Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ewentualnie przedstawieniem Autorowi sugestii co do zmian i poprawek.
 9. Do publikacji nie zostaną zakwalifikowane artykuły niespełniające powyższych wymagań.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Studia Prawa Prywatnego
Aktualny numer: 03/2018
Liczba tekstów: 167