Polecamy

Spółka z udziałem państwowym a przepisy o zarządzaniu...

Monitor Prawniczy | 8/2017

Ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym1 reguluje – zgodnie z art. 1 ustawy – zasady zarządzania mieniem państwowym, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych. W sferze teoretycznej pozostaje ona na styku prawa...

Polecamy

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i...

Nieruchomości | 4/2017

Ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.; dalej ZagospPrzestrzU) nie zawiera wyraźnych uregulowań dotyczących takiej kwestii, jak ustalanie charakteru inwestycji o znaczeniu lokalnym, w...

Polecamy

Opodatkowanie obrotu samochodami osobowymi – analiza zmian...

Monitor Podatkowy | 4/2017

Poprzez przepisy ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej1 obowiązujące od 1.3.2017 r. ustawodawca dokonał zmian w ustawach zawierających przepisy stosowane m.in. w odniesieniu do opodatkowania obrotu...

Polecamy

Zakres, źródła i weryfikacja danych przetwarzanych przez...

Monitor Prawa Pracy | 4/2017

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony i zobowiązany do pozyskiwania oraz przechowywania znacznego zakresu danych, które mają służyć ustalaniu zobowiązań i uprawnień poszczególnych uczestników systemu ubezpieczeń społecznych. Głównym źródłem tych...

Polecamy

Zmiany w regulacji rynku instrumentów finansowych wynikające...

Monitor Prawa Handlowego | 1/2017

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że unormowania MIFID II powinny zostać implementowane do systemów normatywnych państw członkowskich do 3.1.2018 r. Z kolei MIFIR, jako rozporządzenie unijne, jest bezpośrednio skuteczne. Dlatego też nie istnieje potrzeba...

Polecamy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przepisach...

Informacja w administracji publicznej | 4/2016

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Harmonizacja maksymalna jako metoda zbliżania prawa...

Studia Prawa Prywatnego | 01/2017

Ingerencja prawodawcy unijnego w krajowe prawo zobowiązań jest realizowana przeważnie przy użyciu dyrektyw, a zatem środków służących zbliżaniu przepisów - jednolitemu ukierunkowaniu zmian w prawie państw członkowskich przez wyznaczenie rezultatu, jaki...

28.7.2016 r. weszła w życie największa od początku obowiązywania Prawa zamówień publicznych z 2004 r. nowelizacja tej ustawy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Ustawa nowelizująca wprowadziła ponad 150 zmian w dotychczas obowiązujących przepisach. Zapraszamy na dwudniowe warsztaty (10-11 maja 2017 r.,...
Na szkoleniu w skondensowanej i praktycznej formie przedstawione zostaną najważniejsze zasady zawierania umów sprzedaży nieruchomości oraz skutki podatkowe obrotu nieruchomościami niezależnie od skali inwestycji.
Monitor Prawniczy | 3/2017
 1) Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1801; dalej jako: rozporządzenie) sąd przyznawał te koszty w wysokości nie mniejszej niż 1/2...
Monitor Prawniczy | 24/2016
Trybunał orzekł, że art. 23 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie przewidziało w uregulowaniu krajowym, że w przypadku gdy umowa o kredyt nie zawiera wszystkich elementów wymaganych w art. 10 ust. 2 tej dyrektywy, umowę tę...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny