Polecamy

Przepisy dotyczące formułowania zastrzeżeń patentowych a...

Monitor Prawniczy | 11/2017

W dniu 30.11.2016 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3.11.2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych1. Jego wydanie było konsekwencją uchwalenia ustawy z 24.7.2015 r....

Polecamy

Budowa przy granicy sąsiada

Nieruchomości | 6/2017

W ostatnim okresie autorzy niniejszego opracowania zostali postawieni przed wyzwaniem dokonania analizy wykonalności regulacji zamieszczonej w art. 47 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), a w...

Polecamy

Wygląd zewnętrzny pracownika jako nienazwane kryterium...

Monitor Prawa Pracy | 6/2017

Wielu pracowników, głównie nie z ich winy, cechują różne defekty i mankamenty w wyglądzie zewnętrznym, co z reguły pozostaje bez wpływu na sumienne i staranne wykonywanie przez nich obowiązków zawodowych. Osoby takie w polskich warunkach kulturowych są jednak...

Polecamy

Kontrola celno-skarbowa przestrzegania przez podatników...

Monitor Podatkowy | 6/2017

W artykule omówiono zasady dotyczące nowej procedury kontrolnej, w szczególności zaprezentowane w nim rozważania odnoszą się do kontroli przestrzegania przez podatników obowiązków podatkowych mających charakter instrumentalny.

Polecamy

Zmiany w regulacji rynku instrumentów finansowych wynikające...

Monitor Prawa Handlowego | 1/2017

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że unormowania MIFID II powinny zostać implementowane do systemów normatywnych państw członkowskich do 3.1.2018 r. Z kolei MIFIR, jako rozporządzenie unijne, jest bezpośrednio skuteczne. Dlatego też nie istnieje potrzeba...

Polecamy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przepisach...

Informacja w administracji publicznej | 4/2016

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Harmonizacja maksymalna jako metoda zbliżania prawa...

Studia Prawa Prywatnego | 01/2017

Ingerencja prawodawcy unijnego w krajowe prawo zobowiązań jest realizowana przeważnie przy użyciu dyrektyw, a zatem środków służących zbliżaniu przepisów - jednolitemu ukierunkowaniu zmian w prawie państw członkowskich przez wyznaczenie rezultatu, jaki...

Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne weszła w życie ponad rok temu (1 stycznia 2016 r.). Jest to okres, który pozwala na dokonanie pierwszych podsumowań i ocen nowych regulacji.
W dniu 8.9.2016 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany w prawie cywilnym materialnym jak i procesowym. Nowelizacja uchwalona 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.) po rocznym vacatio legis zmienia postępowanie cywilne w dosyć dużym zakresie. Wprowadzane zmiany częściowo są uzupełnieniem...
Monitor Prawniczy | 7/2017
Awaria komputera należącego do pełnomocnika procesowego, który jest nośnikiem pisma procesowego, nie świadczy o zawinieniu strony. Przy wyborze konkurencyjnych racji, a polegających, z jednej strony, na potrzebie dochowania terminu, z drugiej zaś, na sporządzeniu adekwatnego do oczekiwań strony...
Monitor Prawniczy | 8/2017
TS orzekł, że prawo do bycia wysłuchanym, jakie ma zastosowanie w ramach dyrektywy 2004/83, nie wymaga, co do zasady, aby – w przypadku gdy uregulowanie krajowe, takie jak rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym, przewiduje dwie odrębne i następujące po sobie procedury rozpatrywania wniosków,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny