Polecamy

Postępowanie nakazowe z powództwa banku (art. 485 § 3 KPC) –...

Monitor Prawniczy | 17/2017

Utrata przez wyciągi z ksiąg rachunkowych banków mocy dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym doprowadziła do postulatów uchylenia art. 485 § 3 KPC. Argumenty jakie stały się podstawą stwierdzenia niekonstytucyjności art. 95 ust. 1 Prawa bankowego1...

Polecamy

Problematyka prawna tzw. nieruchomości warszawskich

Nieruchomości | 9/2017

Celem artykułu jest analiza problematyki prawnej tzw. nieruchomości warszawskich tzn. nieruchomości przejętych na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy z 26.10.1945 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 279; dalej NierWarDekret45)....

Polecamy

Interpretacje indywidualne w kontekście klauzuli ogólnej...

Monitor Podatkowy | 9/2017

Celem tego artykułu jest omówienie problematycznych kwestii powstałych na przecięciu regulacji w dwóch obszarach: interpretacji indywidualnych (art. 14b i nast. ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa; dalej: OrdPU1) oraz klauzuli ogólnej przeciw unikaniu...

Polecamy

Dopuszczalność pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu...

Monitor Prawa Pracy | 9/2017

Zgodnie z Kodeksem pracy w czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Celem niniejszego...

Polecamy

Fundusze inwestycyjne zamknięte w Polsce – przewidywane...

Monitor Prawa Handlowego | 2/2017

Z końcem 2016 r. fundusze inwestycyjne typu zamkniętego, a w szczególności zarządzające tymi funduszami towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), musiały się zmierzyć ze swoistym regulacyjnym tsunami, zapoczątkowanym w głównej mierze wejściem w życie...

Polecamy

Dane osobowe przetwarzane w chmurze obliczeniowej

Informacja w administracji publicznej | 2/2017

Przepisy ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922; dalej: OchrDanychU) nie określają zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej (dalej: chmura, cloud computing), co powoduje utrudnienia w...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Wymóg zatrudnienia pracowniczego przy realizacji zamówienia...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

 Ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych ustaw1 dodano w ustawie – Prawo zamówień publicznych2 art. 29 ust. 3a, zgodnie z którym zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Monitor Prawniczy | 14/2017
 TS orzekł, że art. 12 ust. 4 dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, iż państwa członkowskie mogą wykluczyć z zakresu stosowania tej dyrektywy opóźnienia w płatnościach w ramach wykonywania umowy zawartej przed dniem 16.3.2013 r., nawet jeśli te opóźnienia występują po tym terminie.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny