Polecamy

Testament w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego...

Monitor Prawniczy | 14/2018

W artykule autor dokonuje analizy dopuszczalności sporządzenia testamentu w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym rozwijając ją o zagadnienia: pisemnej formy testamentu holograficznego, opatrywania testamentu...

Polecamy

Ustanawianie służebności przesyłu

Nieruchomości | 8/2018

Problematyka odnosząca się do ustanawiania służebności przesyłu wciąż okazuje się skomplikowana, powodująca liczne dylematy praktyczne. Zapewne najwięcej wątpliwości powodują kwestie związane z możliwością stwierdzenia zasiedzenia służebności przesyłu. Jednak...

Polecamy

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe...

Monitor Podatkowy | 5/2018

Zgodzić należy się z tezą, że instytucje prawne nie funkcjonują w próżni pojęciowej czy wzajemnej separacji. Ich byt jest powiązany na różne sposoby z innymi instytucjami, co stanowi o spójności zarówno całego systemu prawa, jak i poszczególnych jego gałęzi...

Polecamy

Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy

Monitor Prawa Pracy | 5/2018

W niniejszym opracowaniu autorka podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia „worker” w polskim prawie pracy. W pierwszej kolejności wskazuje na samą koncepcję worker’a i jej przydatność do określenia podmiotu stosunków pracy z punktu widzenia potrzeby ich ochrony,...

Polecamy

Realizacja obowiązku lojalności członków zarządu w świetle...

Monitor Prawa Handlowego | 4/2017

Dla prawidłowego funkcjonowania spółki niezbędne jest, aby zasady, według których rozstrzygane są jej sprawy, były klarowne oraz dawały gwarancję bezstronności podmiotów zarządzających. Kwestia ta jest szczególnie istotna, gdy czynność dokonana przez spółkę ma...

Polecamy

Informacja prosta a informacja przetworzona

Informacja w administracji publicznej | 2/2017

Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji publicznej obejmuje zarówno uprawnienie do uzyskania informacji prostej, jak i informacji przetworzonej. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej jest jednak ograniczone i obejmuje informację publiczną tylko...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Zagadnienia związane z obliczaniem i uiszczaniem opłat za korzystanie z wód oraz ustanawianiem i funkcjonowaniem stref ochronnych ujęć wody i obszarów ochronnych zbiorników wodnych wciąż budzą niepewność wśród korzystających z wód. 
Poznaj praktyczne aspekty sprzedaży i opodatkowania nieruchomości. Szkolenie dla inwestorów i osób obsługujących transakcje sprzedaży nieruchomości. Zadbaj o poprawność i opłacalność transakcji swojej lub klienta!
Tematyka służebności przesyłu wciąż jest przedmiotem wielu sporów sądowych. Wyroki nie są spójne i rodzą wiele wątpliwości. Rozwiejemy je dla Ciebie. Omówimy aktualne przepisy i najnowsze orzecznictwo na praktycznym szkoleniu!
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami działania mechanizmu podzielonej płatności (split payment), który zostanie wprowadzony do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług od 1 lipca 2018 r., a także jego wpływem na rozliczenia podatkowe i płynność finansową przedsiębiorców.
Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego.
W dniu 15.3.2018 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398). Nowelizacja ta, wprowadzająca istotne zmiany w kilkunastu aktach prawnych, stała się niezbędna w związku z rosnącą...
Monitor Prawa Pracy | 9/2018
W ocenie SN obowiązek powstrzymania się od wykonywania prywatnych prac w zakładzie pracy z wykorzystaniem urządzeń i materiałów bez wyraźnej zgody pracodawcy można uznać za elementarny. Z drugiej strony etap stosowania prawa powinien uwzględniać sytuacje, które zaaprobują zachowanie pracownika...
Monitor Prawniczy | 17/2018
Trybunał orzekł, że unijne prawo należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, zgodnie z którym po stwierdzeniu przez sąd nieważności decyzji o odmowie wydania karty pobytu członka rodziny obywatela Unii,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny