Polecamy

Prawo do kontynuacji dzieła audiowizualnego

Monitor Prawniczy | 14/2016

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnej kwalifikacji kontynuacji dzieła audiowizualnego, a także wskazanie podmiotów, którym może przysługiwać przedmiotowe prawo. W artykule autorzy obszernie prezentują praktyczne wytyczne dotyczące...

Polecamy

Konsekwencje wpisu do rejestru zabytków dla procedury...

Nieruchomości | 7/2016

Sprzedaż nieruchomości publicznych, tj. stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego podlega szczególnym rygorom prawnym zawartym m.in. w przepisach kształtujących zasady gospodarowania nieruchomościami. W odróżnieniu od...

Polecamy

Analiza zasad dotyczących udzielania pełnomocnictw – w...

Monitor Podatkowy | 7/2016

Począwszy od 1.1.2016 r., należy stosować – co do zasady – przepisy odnoszące się do pełnomocnictw – zawarte w nowym Rozdziale 3a Ordynacji podatkowej1, dalej: OrdPU, które zostały dodane ustawą z 10.9.2015 r.2. W artykule omówiono nowe zasady dotyczące...

Polecamy

Ruchomy termin wypłaty wynagrodzenia za pracę

Monitor Prawa Pracy | 7/2016

Sposób określenia terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w praktyce budzi wiele wątpliwości. Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Poza zakresem zainteresowań znajduje się natomiast problematyka wypłat...

Polecamy

Anonimowe karty przedpłacone a konstrukcja pieniądza...

Monitor Prawa Handlowego | 1/2016

Przez wiele lat na polskim rynku obecne były tzw. karty prezentowe, mogące służyć do zapłaty za towary/usługi bądź też z których środki mogły być wypłacone w gotówce. Karty te były wydawane w systemach międzynarodowych organizacji kartowych, a ich anonimowość...

Ustawa z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacja Prawa upadłościowego weszły w życie w dniu 1.1.2016 r. Jest to okres, który pozwala już na dokonanie pierwszych podsumowań i ocen nowych regulacji, albowiem w praktyce pojawia się już wiele konkretnych problemów, spostrzeżeń i...
Ustawa „Ordynacja podatkowa”, została w sposób istotny zmieniona od stycznia 2016 r. Poznaj potencjalne zagrożenia wynikające ze zmian. Poszczególne zmiany dotyczą każdego podatnika w Polsce, stąd powinny się z nimi zapoznać zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak podmioty prowadzące...
W 2015 r. ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym zmieniła się aż 6 razy i już dwukrotnie w 2016 roku. Dodatkowo w życie weszły inne skomplikowane akty prawne z dziedziny gospodarki przestrzenią, w tym ustawa krajobrazowa i ustawa o rewitalizacji. Wszystkie nowe przepisy omówimy dla Ciebie na jednym...
W 2016 r. w sposób niezwykle istotny zmieniły się zasady zatrudniania i to nie tylko na podstawie umów o pracę ale również umów o świadczenie usług zwanych potocznie zleceniami, których praktyczne skutki odczujemy jednak dopiero w 2017 r.
28.7.2016 r. weszła w życie największa od początku obowiązywania Prawa zamówień publicznych z 2004 r. nowelizacja tej ustawy. Ustawa nowelizująca wprowadza ponad 150 zmian w dotychczas obowiązujących przepisach, a wręcz rewolucyjnemu przemodelowaniu ulega cały system zamówień publicznych. Celem...
Monitor Prawniczy | 15/2016
Kosztami przejazdu do sądu pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym – jeżeli ich poniesienie było niezbędne i celowe w rozumieniu art. 98 § 1 KPC – są koszty rzeczywiście poniesione – uznał w uchwale Sąd Najwyższy.
Monitor Prawniczy | 15/2016
 TS orzekł, że przepis art. 1 ust. 1 dyrektywy 2010/64 należy interpretować w ten sposób, że ta dyrektywa nie ma zastosowania do krajowego postępowania szczególnego w sprawie uznania przez sąd jednego państwa członkowskiego prawomocnego orzeczenia wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny