Polecamy

Zawieszenie postępowania cywilnego w przypadku, gdy...

Monitor Prawniczy | 16/2016

Z dniem 8.9.2016 r. sądy rozpoznające sprawy w postępowaniu cywilnym uzyskają możliwość jego zawieszenia, gdy ich rozstrzygnięcie zależeć będzie od wyniku postępowania toczącego się przed powołanymi Trybunałami. Tytułowe zagadnienie od dłuższego czasu...

Polecamy

Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków...

Nieruchomości | 8/2016

Przepisy ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.; dalej PlanZagospPrzestrzU) stanowią, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane dalej „studium”, uchwalane przez...

Polecamy

Przepisy o likwidacji działalności gospodarczej w VAT na...

Monitor Podatkowy | 9/2016

W artykule Autor ocenia orzeczenie TSUE z 16.6.2016 r., C-229/15. Jednak dochodzi do wniosku, że nie tyle wyrok zasługuje na glosę krytyczną, ile omówienia wymaga jego kontekst oraz pośrednie konsekwencje dla polskiego prawa podatkowego. Przy okazji orzeczenie...

Polecamy

Orzeczenie lekarskie jako jedna z podstaw decyzji o...

Monitor Prawa Pracy | 9/2016

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na wydanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego ma orzeczenie...

Polecamy

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej a ochrona praw...

Informacja w administracji publicznej | 01/2016

Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawnieniem odrębnym od prawa dostępu do informacji publicznej. Odrębności wynikają z trybu realizacji tego prawa oraz jego charakteru. Ustawodawca, konstruując przepisy regulujące ponowne...

Polecamy

Cena przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej

Monitor Prawa Handlowego | 2/2016

Przedmiotem artykułu jest problematyka ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej. Prawidłowe ustalenie ceny przymusowego wykupu stanowi podstawowy sposób ochrony interesów akcjonariuszy wykupywanych, a tym samym jest istotne także z...

Czy wiesz, że w latach 2015-2016 Prawo budowlane zmieniło się aż 10 razy?! Co więcej – w życie weszły zmiany w zakresie planowania przestrzennego, istotnie ograniczające dopuszczalność zabudowy w wielu obszarach. Wszystkie nowe regulacje omówimy dla Ciebie na jednym szkoleniu. 
W dniu 8.9.2016 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany w prawie cywilnym materialnym, jak i procesowym. Nowelizacja uchwalona 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.) po rocznym vacatio legis zmienia postępowanie cywilne w dosyć dużym zakresie. 
Zapraszamy na szkolenie adresowane do osób, które w swojej praktyce zawodowej na co dzień zajmują się prawem zamówień publicznych. W szczególności przeznaczone jest one dla wykonawców, w tym z zakresu obronności i zamówień sektorowych.
Monitor Prawniczy | 16/2016
Postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, toczące się po stwierdzeniu nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej nieruchomości objętej dekretem z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279),...
Monitor Prawniczy | 15/2016
 TS orzekł, że przepis art. 1 ust. 1 dyrektywy 2010/64 należy interpretować w ten sposób, że ta dyrektywa nie ma zastosowania do krajowego postępowania szczególnego w sprawie uznania przez sąd jednego państwa członkowskiego prawomocnego orzeczenia wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny