Polecamy

Granice swobody umów w odniesieniu do odsetek w transakcjach...

Monitor Prawniczy | 13/2017

W swoim kolejnym artykule poświęconym odsetkom cywilnoprawnym1 po zmianach, które obowiązują od 1.1.2016 r.2, autorzy kontynuują omawianie zagadnień odsetkowych, jakie pojawiają się na gruncie ustawy z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach...

Polecamy

Stan surowy czy stan zasiedlony a podatek VAT

Nieruchomości | 7/2017

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie dwie, bliźniaczo podobne, sprawy podatników dotyczące sprzedaży budynków w stanie surowym zamkniętym. Problem w tym, że owe budynki, pozostające przez wiele lat na tym samym etapie budowy, były sprzedawane w przeszłości...

Polecamy

Dopuszczalność stosowania obniżonej stawki podatku VAT w...

Monitor Podatkowy | 7/2017

W ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) rozstrzygnął głośną sprawę z wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym1, złożonego przez polski Trybunał Konstytucyjny w ramach procedury wszczętej z inicjatywy Rzecznika...

Polecamy

Wypowiedzenie z powodu niekorzystnych wypowiedzi o...

Monitor Prawa Pracy | 7/2017

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie konsekwencji, jakie może ponieść pracownik w sytuacji opublikowania na serwisach społecznościowych lub stronach internetowych niekorzystnych wypowiedzi na temat pracodawcy, przełożonych, współzatrudnionych....

Polecamy

Zmiany w regulacji rynku instrumentów finansowych wynikające...

Monitor Prawa Handlowego | 1/2017

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że unormowania MIFID II powinny zostać implementowane do systemów normatywnych państw członkowskich do 3.1.2018 r. Z kolei MIFIR, jako rozporządzenie unijne, jest bezpośrednio skuteczne. Dlatego też nie istnieje potrzeba...

Polecamy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przepisach...

Informacja w administracji publicznej | 4/2016

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Harmonizacja maksymalna jako metoda zbliżania prawa...

Studia Prawa Prywatnego | 01/2017

Ingerencja prawodawcy unijnego w krajowe prawo zobowiązań jest realizowana przeważnie przy użyciu dyrektyw, a zatem środków służących zbliżaniu przepisów - jednolitemu ukierunkowaniu zmian w prawie państw członkowskich przez wyznaczenie rezultatu, jaki...

Monitor Prawniczy | 7/2017
Awaria komputera należącego do pełnomocnika procesowego, który jest nośnikiem pisma procesowego, nie świadczy o zawinieniu strony. Przy wyborze konkurencyjnych racji, a polegających, z jednej strony, na potrzebie dochowania terminu, z drugiej zaś, na sporządzeniu adekwatnego do oczekiwań strony...
Monitor Prawniczy | 8/2017
TS orzekł, że prawo do bycia wysłuchanym, jakie ma zastosowanie w ramach dyrektywy 2004/83, nie wymaga, co do zasady, aby – w przypadku gdy uregulowanie krajowe, takie jak rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym, przewiduje dwie odrębne i następujące po sobie procedury rozpatrywania wniosków,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny