Polecamy

Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie...

Monitor Prawniczy | 15/2017

Z dniem 1.1.2017 r. weszły w życie ostatnie już przepisy znowelizowanej jesienią 2015 r.1 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. W aktualnym stanie prawnym przedmiotowe regulacje zawarte w Rozdziale VI wprowadzają możliwość przekształcania się stowarzyszeń...

Polecamy

Bieg zasiedzenia nieruchomości a bieg przedawnienia

Nieruchomości | 8/2017

W przeciwieństwie do biegu przedawnienia roszczeń, które ma odrębną regulację w Kodeksie cywilnym (art. 120 i nast. KC), bieg zasiedzenia, który w praktyce ma istotne znaczenie najczęściej dla oceny nabywania własności nieruchomości wskutek zasiedzenia,...

Polecamy

Fałsz materialny i intelektualny faktury na tle lutowej...

Monitor Podatkowy | 8/2017

Ustawą z 10.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw1 wprowadzono do KK2 m.in. nowe typy przestępstw, ściśle związane z wystawianiem faktur: przestępstwo fałszu materialnego faktury (art. 270a KK) i przestępstwo fałszu...

Polecamy

Praca w ramach platform i aplikacji cyfrowych – wyzwania...

Monitor Prawa Pracy | 8/2017

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zarysu problematyki pracy w ramach platform cyfrowych i aplikacji mobilnych oraz zakreślenie problemów związanych z korzystaniem z wolności zrzeszania się w związkach zawodowych przez tę grupę zatrudnionych....

Polecamy

Fundusze inwestycyjne zamknięte w Polsce – przewidywane...

Monitor Prawa Handlowego | 2/2017

Z końcem 2016 r. fundusze inwestycyjne typu zamkniętego, a w szczególności zarządzające tymi funduszami towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), musiały się zmierzyć ze swoistym regulacyjnym tsunami, zapoczątkowanym w głównej mierze wejściem w życie...

Polecamy

Dane osobowe przetwarzane w chmurze obliczeniowej

Informacja w administracji publicznej | 2/2017

Przepisy ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922; dalej: OchrDanychU) nie określają zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej (dalej: chmura, cloud computing), co powoduje utrudnienia w...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Wymóg zatrudnienia pracowniczego przy realizacji zamówienia...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

 Ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych ustaw1 dodano w ustawie – Prawo zamówień publicznych2 art. 29 ust. 3a, zgodnie z którym zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Monitor Prawniczy | 7/2017
Awaria komputera należącego do pełnomocnika procesowego, który jest nośnikiem pisma procesowego, nie świadczy o zawinieniu strony. Przy wyborze konkurencyjnych racji, a polegających, z jednej strony, na potrzebie dochowania terminu, z drugiej zaś, na sporządzeniu adekwatnego do oczekiwań strony...
Monitor Prawniczy | 8/2017
TS orzekł, że prawo do bycia wysłuchanym, jakie ma zastosowanie w ramach dyrektywy 2004/83, nie wymaga, co do zasady, aby – w przypadku gdy uregulowanie krajowe, takie jak rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym, przewiduje dwie odrębne i następujące po sobie procedury rozpatrywania wniosków,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny