Polecamy

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz...

Monitor Prawniczy | 10/2018

W niniejszym opracowaniu omówione zostaną wybrane artykuły ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw1, która, poza kilkoma przepisami, weszła w życie 15.3.2018 r. Ustawodawca zdecydował się m.in. na zmianę...

Polecamy

Podatek od nieruchomości komercyjnych – wielkie pieniądze...

Nieruchomości | 5/2018

W dniu 1.1.2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jedna ze zmian jest szczególnie istotna dla branży nieruchomości, wprowadza bowiem nowy podatek zwany podatkiem od nieruchomości komercyjnych.

Polecamy

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe...

Monitor Podatkowy | 5/2018

Zgodzić należy się z tezą, że instytucje prawne nie funkcjonują w próżni pojęciowej czy wzajemnej separacji. Ich byt jest powiązany na różne sposoby z innymi instytucjami, co stanowi o spójności zarówno całego systemu prawa, jak i poszczególnych jego gałęzi...

Polecamy

Reperkusje pojęcia „worker” w polskim prawie pracy

Monitor Prawa Pracy | 5/2018

W niniejszym opracowaniu autorka podejmuje próbę zdefiniowania pojęcia „worker” w polskim prawie pracy. W pierwszej kolejności wskazuje na samą koncepcję worker’a i jej przydatność do określenia podmiotu stosunków pracy z punktu widzenia potrzeby ich ochrony,...

Polecamy

Realizacja obowiązku lojalności członków zarządu w świetle...

Monitor Prawa Handlowego | 4/2017

Dla prawidłowego funkcjonowania spółki niezbędne jest, aby zasady, według których rozstrzygane są jej sprawy, były klarowne oraz dawały gwarancję bezstronności podmiotów zarządzających. Kwestia ta jest szczególnie istotna, gdy czynność dokonana przez spółkę ma...

Polecamy

Informacja prosta a informacja przetworzona

Informacja w administracji publicznej | 2/2017

Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji publicznej obejmuje zarówno uprawnienie do uzyskania informacji prostej, jak i informacji przetworzonej. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej jest jednak ograniczone i obejmuje informację publiczną tylko...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Monitor Prawniczy | 2/2018
Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw nie mają zastosowania do umowy przenoszącej własność nieruchomości, zawieranej w wykonaniu zobowiązującej umowy...
Monitor Prawniczy | 1/2018
Trybunał orzekł, że art. 78 ak. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on obowiązywaniu przepisów krajowych, takich jak będące przedmiotem postępowania głównego, na mocy których VAT stanowi część wynagrodzenia zarejestrowanych adwokatów, jeżeli powoduje to,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny