Polecamy

Rozwiązywanie sporów cywilnych w drodze mediacji w świetle...

Monitor Prawniczy | 20/2016

Niniejszy artykuł dotyczy zmian regulacji prawnych z zakresu postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych, wprowadzonych ustawą z 10.9.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów1. Zasadniczym...

Polecamy

Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków...

Nieruchomości | 8/2016

Przepisy ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.; dalej PlanZagospPrzestrzU) stanowią, że studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane dalej „studium”, uchwalane przez...

Polecamy

Brexit – skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób...

Monitor Podatkowy | 10/2016

W czwartek, 23.6.2016 r. brytyjscy wyborcy podjęli decyzję o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (dalej: UE). W zależności od wybranego modelu przeprowadzenia tzw. Brexitu, polscy podatnicy, powiązani prawnie lub gospodarczo z Wielką Brytanią,...

Polecamy

Orzeczenie lekarskie jako jedna z podstaw decyzji o...

Monitor Prawa Pracy | 9/2016

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na wydanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego ma orzeczenie...

Polecamy

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej a ochrona praw...

Informacja w administracji publicznej | 01/2016

Prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawnieniem odrębnym od prawa dostępu do informacji publicznej. Odrębności wynikają z trybu realizacji tego prawa oraz jego charakteru. Ustawodawca, konstruując przepisy regulujące ponowne...

Polecamy

Cena przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej

Monitor Prawa Handlowego | 2/2016

Przedmiotem artykułu jest problematyka ustalenia ceny przymusowego wykupu akcji w spółce niepublicznej. Prawidłowe ustalenie ceny przymusowego wykupu stanowi podstawowy sposób ochrony interesów akcjonariuszy wykupywanych, a tym samym jest istotne także z...

Kto może ponieść odpowiedzialność karnoskarbową za nieprawidłowości podatkowe? Jak uniknąć odpowiedzialności i dotkliwej kary? Poznaj specyfikę przepisów karnych skarbowych w świetle praktyki i orzecznictwa! Poznaj wszystkie niezbędne narzędzia i środki, aby z sukcesem poprowadzić postępowanie w...
Monitor Prawniczy | 16/2016
Postępowanie administracyjne o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego, toczące się po stwierdzeniu nieważności decyzji odmawiającej ustanowienia własności czasowej nieruchomości objętej dekretem z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279),...
Monitor Prawniczy | 15/2016
 TS orzekł, że przepis art. 1 ust. 1 dyrektywy 2010/64 należy interpretować w ten sposób, że ta dyrektywa nie ma zastosowania do krajowego postępowania szczególnego w sprawie uznania przez sąd jednego państwa członkowskiego prawomocnego orzeczenia wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny