Polecamy

Wpływ unijnej regulacji handlu algorytmicznego na polskie...

Monitor Prawniczy | 8/2018

Automatyczne systemy transakcyjne, takie jak handel algorytmiczny i handel wysokich częstotliwości, umożliwiają zawieranie umów sprzedaży instrumentów finansowych bez udziału człowieka. Handel algorytmiczny odbywa się za pomocą programów komputerowych, które...

Polecamy

Zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez...

Nieruchomości | 4/2018

W bieżącym wydaniu „Nieruchomości C.H. Beck” przybliżona zostanie sprawa wynikła ze złożonego przez wspólnotę mieszkaniową wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie dotyczącym dopuszczalności stosowania zwolnienia od...

Polecamy

Opodatkowanie VAT leasingu z opcją wykupu – wyrok Trybunału...

Monitor Podatkowy | 12/2017

Wydany 4.10.2017 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-164/16 Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs przeciwko Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd jest kolejnym orzeczeniem1, które nawiązuje do problematyki uznawania za dostawę...

Polecamy

Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o.

Monitor Prawa Pracy | 1/2018

Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o. bywa często przyczyną wielu kontrowersji, które nierzadko były rozstrzygane przez orzecznictwo sądowe. W szczególności warto zwrócić uwagę na zasady rozwiązywania umów o pracę z odwołanymi członkami...

Polecamy

Przeznaczenie majątku pozostałego po zaspokojeniu wszystkich...

Monitor Prawa Handlowego | 3/2017

W praktyce spraw upadłościowych stosunkowo często zdarza się, że po całkowitym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli pozostaje jakiś majątek obejmujący niezlikwidowane rzeczy i nierozdzielone pieniądze (w jednej z upadłości nadwyżka ta wynosiła ponad 90 mln zł)....

Polecamy

Informacja prosta a informacja przetworzona

Informacja w administracji publicznej | 2/2017

Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji publicznej obejmuje zarówno uprawnienie do uzyskania informacji prostej, jak i informacji przetworzonej. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej jest jednak ograniczone i obejmuje informację publiczną tylko...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

24 maja zapraszamy na szkolenie "Karuzele podatkowe" prowadzone przez Mec. Jacka Matarewicza.
Monitor Prawniczy | 2/2018
Ograniczenia obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzone ustawą z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw nie mają zastosowania do umowy przenoszącej własność nieruchomości, zawieranej w wykonaniu zobowiązującej umowy...
Monitor Prawniczy | 1/2018
Trybunał orzekł, że art. 78 ak. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on obowiązywaniu przepisów krajowych, takich jak będące przedmiotem postępowania głównego, na mocy których VAT stanowi część wynagrodzenia zarejestrowanych adwokatów, jeżeli powoduje to,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny