Polecamy

Spółka z udziałem państwowym a przepisy o zarządzaniu...

Monitor Prawniczy | 8/2017

Ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym1 reguluje – zgodnie z art. 1 ustawy – zasady zarządzania mieniem państwowym, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych. W sferze teoretycznej pozostaje ona na styku prawa...

Polecamy

Sieci technologiczne zlokalizowane wewnątrz budynków jako...

Nieruchomości | 5/2017

WSA w prezentowanym wyroku z dnia 2.2.2017 r. (I SA/Po 316/16, opubl. http://orzeczenia. nsa.gov.pl) potwierdził stanowisko organów podatkowych dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości znajdujących się wewnątrz budynków tzw. sieci technologicznych i...

Polecamy

Opodatkowanie obrotu samochodami osobowymi – analiza zmian...

Monitor Podatkowy | 4/2017

Poprzez przepisy ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej1 obowiązujące od 1.3.2017 r. ustawodawca dokonał zmian w ustawach zawierających przepisy stosowane m.in. w odniesieniu do opodatkowania obrotu...

Polecamy

Zakres, źródła i weryfikacja danych przetwarzanych przez...

Monitor Prawa Pracy | 4/2017

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony i zobowiązany do pozyskiwania oraz przechowywania znacznego zakresu danych, które mają służyć ustalaniu zobowiązań i uprawnień poszczególnych uczestników systemu ubezpieczeń społecznych. Głównym źródłem tych...

Polecamy

Zmiany w regulacji rynku instrumentów finansowych wynikające...

Monitor Prawa Handlowego | 1/2017

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że unormowania MIFID II powinny zostać implementowane do systemów normatywnych państw członkowskich do 3.1.2018 r. Z kolei MIFIR, jako rozporządzenie unijne, jest bezpośrednio skuteczne. Dlatego też nie istnieje potrzeba...

Polecamy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przepisach...

Informacja w administracji publicznej | 4/2016

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

Wprowadzenie W postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych chętnie biorą udział przedsiębiorcy zrzeszający się w różnego rodzaju konsorcjach. Grupa wykonawców może dysponować większym potencjałem i zapewnić zamawiającemu należytą realizację przedmiotu...

Polecamy

Harmonizacja maksymalna jako metoda zbliżania prawa...

Studia Prawa Prywatnego | 01/2017

Ingerencja prawodawcy unijnego w krajowe prawo zobowiązań jest realizowana przeważnie przy użyciu dyrektyw, a zatem środków służących zbliżaniu przepisów - jednolitemu ukierunkowaniu zmian w prawie państw członkowskich przez wyznaczenie rezultatu, jaki...

W dniu 8.9.2016 r. weszły w życie bardzo istotne zmiany w prawie cywilnym materialnym jak i procesowym. Nowelizacja uchwalona 10.7.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.) po rocznym vacatio legis zmienia postępowanie cywilne w dosyć dużym zakresie. Wprowadzane zmiany częściowo są uzupełnieniem...
Monitor Prawniczy | 7/2017
Awaria komputera należącego do pełnomocnika procesowego, który jest nośnikiem pisma procesowego, nie świadczy o zawinieniu strony. Przy wyborze konkurencyjnych racji, a polegających, z jednej strony, na potrzebie dochowania terminu, z drugiej zaś, na sporządzeniu adekwatnego do oczekiwań strony...
Monitor Prawniczy | 8/2017
TS orzekł, że prawo do bycia wysłuchanym, jakie ma zastosowanie w ramach dyrektywy 2004/83, nie wymaga, co do zasady, aby – w przypadku gdy uregulowanie krajowe, takie jak rozpatrywane w sprawie w postępowaniu głównym, przewiduje dwie odrębne i następujące po sobie procedury rozpatrywania wniosków,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny