Polecamy

Znaczenie wpisu wspólnika przystępującego do spółki...

Monitor Prawniczy | 18/2017

W obecnym stanie prawnym możliwe są zmiany w składzie wspólników spółki osobowej. Taka zmiana może dokonać się poprzez przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika (art. 10 KSH), jak i na przystąpieniu nowego podmiotu do spółki w charakterze wspólnika (art....

Polecamy

Wymóg złożenia oświadczenia jako jedyny sposób rezygnacji ze...

Nieruchomości | 10/2017

Przepisy dotyczące zwolnień z podatku od towarów i usług w zakresie dostawy budynków, budowli (lub ich części) wywołują wiele wątpliwości i kontrowersji. Jedną z nich wydaje się obowiązek składania sformalizowanego oświadczenia przez obie strony transakcji...

Polecamy

Interpretacje indywidualne w kontekście klauzuli ogólnej...

Monitor Podatkowy | 9/2017

Celem tego artykułu jest omówienie problematycznych kwestii powstałych na przecięciu regulacji w dwóch obszarach: interpretacji indywidualnych (art. 14b i nast. ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa; dalej: OrdPU1) oraz klauzuli ogólnej przeciw unikaniu...

Polecamy

Wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę

Monitor Prawa Pracy | 10/2017

Prawidłowe wskazanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wywołuje w praktyce wiele wątpliwości i jest częstym przedmiotem rozstrzygnięć sądów. Jest to kwestia bardzo istotna, gdyż często decyduje o wyniku procesu toczącego się z...

Polecamy

Fundusze inwestycyjne zamknięte w Polsce – przewidywane...

Monitor Prawa Handlowego | 2/2017

Z końcem 2016 r. fundusze inwestycyjne typu zamkniętego, a w szczególności zarządzające tymi funduszami towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), musiały się zmierzyć ze swoistym regulacyjnym tsunami, zapoczątkowanym w głównej mierze wejściem w życie...

Polecamy

Dane osobowe przetwarzane w chmurze obliczeniowej

Informacja w administracji publicznej | 2/2017

Przepisy ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922; dalej: OchrDanychU) nie określają zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej (dalej: chmura, cloud computing), co powoduje utrudnienia w...

Polecamy

Mediacje w Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy...

Arbitraż i Mediacja | 01/2017

Wprowadzenie  Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego działa na polskim rynku finansowym od marca 2008 r. Liczba składanych wniosków i rozpatrywanych przez niego spraw od początku istnienia Sądu systematycznie rośnie1. Obecnie jest to jeden z...

Polecamy

Wymóg zatrudnienia pracowniczego przy realizacji zamówienia...

Prawo Zamówień Publicznych | 01/2017

 Ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych ustaw1 dodano w ustawie – Prawo zamówień publicznych2 art. 29 ust. 3a, zgodnie z którym zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane...

Polecamy

Assessment of damages for an infringement of intellectual...

Studia Prawa Prywatnego | 02/2017

Damages for an infringement of intellectual property rights remain a vital issue in the field of intellectual property practice and theory. In litigation concerning an infringement of intellectual property rights, the holders of rights commonly request...

Jeżeli zatrudniasz cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy przygotuj się nadchodzące zmiany przepisów regulujących obowiązki dotyczące legalizacji pobytu i pracy w Polsce.
2 dni kompleksowej wiedzy o wdrożeniu reformy ochrony danych osobowych w urzędzie! Jedyna konferencja w czasie której dowiesz się, jak skutecznie wdrożyć przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uwzględniając specyfikę sektora publicznego.
Monitor Prawniczy | 14/2017
 TS orzekł, że art. 12 ust. 4 dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, iż państwa członkowskie mogą wykluczyć z zakresu stosowania tej dyrektywy opóźnienia w płatnościach w ramach wykonywania umowy zawartej przed dniem 16.3.2013 r., nawet jeśli te opóźnienia występują po tym terminie.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny