Polecamy

Prokura łączna po nowelizacji

Monitor Prawniczy | 4/2017

W dniu 1.1.2017 r. weszła w życie ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców1. Nowelizacja wprowadziła zmiany w 18 ustawach w tym, m.in., w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących prokury. Przedmiotem...

Polecamy

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w postępowaniu...

Nieruchomości | 2/2017

Ustawodawca dopuszcza powództwo o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w toku zarówno sądowego, jak i administracyjnego postępowania egzekucyjnego (art. 1008 KPC i art. 114d PostEgzAdmU), choć oba te postępowania ulegają umorzeniu, gdy sąd uwzględni...

Polecamy

Kontrola celno-skarbowa dotycząca przestrzegania przepisów...

Monitor Podatkowy | 2/2017

Wprowadzenie nowego modelu administracji skarbowej, w tym nowego rodzaju kontroli celno-skarbowej w związku z reformą administracji skarbowej rodzi wiele pytań i wątpliwości co do zasad podejmowania tej kontroli, rzeczywistego zakresu podejmowanych działań z...

Polecamy

Granice kognicji sądu pracy w zakresie oceny umiejętności...

Monitor Prawa Pracy | 2/2017

Niniejszy artykuł analizuje gwarancje ochrony trwałości stosunku pracy pracowników artystycznych zatrudnionych w instytucjach kultury na podstawie ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej1. Asumptem do jego napisania stało...

Polecamy

Przedmiotowe i podmiotowe pojęcie nabywcy lokalu...

Monitor Prawa Handlowego | 3/2016

Artykuł stanowi próbę kompleksowego przedstawienia kręgu podmiotów uprawnionych do zaspokojenia roszczeń o nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym dotyczącym dewelopera; omawiane i porównywane są...

Polecamy

Katalog podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji...

Informacja w administracji publicznej | 4/2016

„Do Urzędu Miasta w K. wpłynął wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego celem ponownego wykorzystania. Czy Urząd Miasta jest zobowiązany do udostępnienia takiej informacji? Jakie podmioty zostały objęte zakresem podmiotowym nowej ustawy o...

Polecamy

Konflikt interesów w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz...

Monitor Prawniczy | 3/2017

Artykuł stanowi przegląd orzecznictwa SN oraz sądów apelacyjnych pod kątem tego, jak sądy te rozumieją pojęcie konfliktu interesów. Dorobek orzeczniczy ma w tym zakresie o tyle doniosłe znaczenie, że samo pojęcie „konfliktu interesów” nie zostało zdefiniowane...

Tematyka służebności przesyłu wciąż jest przedmiotem wielu sporów sądowych. Wyroki nie są spójne i rodzą wiele wątpliwości. Rozwiejemy je dla Ciebie. Omówimy aktualne przepisy i najnowsze orzecznictwo na praktycznym szkoleniu!
Na szkoleniu w skondensowanej i praktycznej formie przedstawione zostaną najważniejsze zasady zawierania umów sprzedaży nieruchomości oraz skutki podatkowe obrotu nieruchomościami niezależnie od skali inwestycji.
Monitor Prawniczy | 3/2017
 1) Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz.U. z 2015 r. poz. 1801; dalej jako: rozporządzenie) sąd przyznawał te koszty w wysokości nie mniejszej niż 1/2...
Monitor Prawniczy | 24/2016
Trybunał orzekł, że art. 23 dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie przewidziało w uregulowaniu krajowym, że w przypadku gdy umowa o kredyt nie zawiera wszystkich elementów wymaganych w art. 10 ust. 2 tej dyrektywy, umowę tę...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny