Zwrot pieniędzy z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej

Zwrot pieniędzy z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej

Nieruchomości | 3 [79] marzec 05
Moduł: nieruchomości
Ewa Bończak-Kucharczyk

Gospodarowanie funduszem remontowym przez wspólnoty wymaga szczególnej odpowiedzialności ze względu na konieczność zachowania należytej kontroli i staranności przy wydatkowaniu środków, które stanowią podstawę dokonania odliczeń od podatku.

Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.; dalej: WłLokU) nakłada na wszystkich właścicieli lokali obowiązek utrzymania przedmiotu swojej własności, co dotyczy zarówno samych lokali stanowiących indywidualną własność poszczególnych osób (art. 13 ust. 1 WłLokU), jak i nieruchomości wspólnej, czyli tych wszystkich części nieruchomości, które stanowią współwłasność wszystkich właścicieli lokali, a więc gruntu i wspólnych części budynku lub budynków (art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 1 WłLokU). W ramach tych obowiązków, zgodnie z art. 14 WłLokU, właściciele lokali opłacają koszty zarządu nieruchomością wspólną, w skład których wchodzą także wydatki na remonty tej nieruchomości (art. 14 pkt 1 WłLokU). A na pokrycie tych kosztów właściciele lokali uiszczają zaliczki płatne z góry do dnia 10. każdego miesiąca (art. 15 ust. 1 WłLokU). Zatem, część miesięcznej zaliczki może (choć nie musi) być przeznaczona na opłacenie kosztów remontów nieruchomości wspólnej. Przepisy WłLokU nie zawierają więcej regulacji na ten temat (poza tym, że z jej przepisów ogólnych wynika, że właściciele będą musieli zapłacić za remont, gdy stanie się on konieczny) i brak tam jakichkolwiek wzmianek o tworzeniu funduszy remontowych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Fundusz remontowy - kwestie podatkowe

Możliwość tworzenia takich funduszy wynika jednak z art. 27a ust. 1 pkt 1 oraz art. 27a ust. 2-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej: PDOFizU). Na mocy tych przepisów z tytułu remontu i modernizacji budynku[...]