Zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli i współposiadaczy z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego

A A A