Wyłączenie sędziego

Postanowienie SN z 21.4.2004 r., III CO 2/04

Monitor Prawniczy | 5/2005
Moduł: postępowanie cywilne

1. Wniosek o wyłączenie sędziego musi określać osobę (tożsamość) sędziego, którego dotyczy, oraz wskazywać zindywidualizowane przyczyny wyłączenia. Jeżeli wniosek dotyczy większej liczby sędziów, wszyscy oni muszą być oznaczeni przez wskazanie imion i nazwisk, a przyczyny wyłączenia powinny być odniesione do każdego z nich.

2. Braki lub niedokładności wniosku w tym zakresie uniemożliwiają nadanie mu właściwego biegu, co powoduje konieczność wszczęcia postępowania przewidzianego w art. 130 KPC; przeprowadza je sąd (przewodniczący), w którym sprawa się toczy.

Postanowienie SN z 21.4.2004 r., III CO 2/04


Z uzasadnienia:

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa „LF” spółki z o.o. w L. przeciwko Józefowi Romanowi Ś. i z powództwa wzajemnego Józefa Romana Ś. przeciwko „LF” spółce z o.o. w L. o zapłatę, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu niejawnym w dniu 21.4.2004 r., wniosku Józefa Romana Ś. o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Apelacyjnego w L. zwrócił akta Sądowi Apelacyjnemu w L.

Pozwany - powód wzajemny Józef Ś. złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w L. z 23.10.2003 r., a następnie w pismach procesowych z 30.1. i 1.3.2004 r. wniósł o „odebranie Sądowi Apelacyjnemu prawa do rozpatrzenia apelacji” oraz o „wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie”. Wniosek o wyłączenie sędziów został uzasadniony „podejrzeniem SSA w Lublinie o współpracę z tzw. Mafią UBikacji z ul. Szucha” oraz stwierdzeniem, że „brak logiki w wydanych wyrokach nie może być przypadkiem”, a „to wszystko nie mogłoby się wydarzyć, gdyby w sprawę nie byli zamieszani przełożeni prokuratorów oraz sędziów”. Obydwa pisma zakończone zostały niejasnym stwierdzeniem, że „nastąpił konflikt interesów”.

Zarządzeniem z 10.3.2004 r. przewodniczący w Sądzie Apelacyjnym zwrócił się o złożenie przez wszystkich sędziów wyjaśnień („oświadczeń”) przewidzianych w art. 52 KPC. Z wyjaśnień tych wynika, że między sędziami [...]