Zwolnienie od kosztów sądowych

Postanowienie SN z 23.3.2007 r., V CZ 11/07

Monitor Prawniczy | 5/2008
Moduł: postępowanie cywilne

Oświadczenie strony o stanie rodzinnym, majątku, do­chodach i źródłach utrzymania (art. 102 ust. 2 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.; dalej jako: KSCU) nie musi być złożone na „urzędowym druku”, powinno natomiast zawierać informacje określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 31.1.2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 27, poz. 200; dalej jako: ZwolKSCR).

Postanowienie SN z 23.3.2007 r., V CZ 11/07

Uzasadnienie:

W dniu 7.9.2006 r. zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację powoda. Reprezentujący powoda adwokat zamieścił w skardze kasacyjnej wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, składając oświadczenie powoda o sytuacji materialnej i rodzinnej wraz z zaświadczeniami ilustrującymi jego aktualne możliwości płatnicze.

Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Apelacyjny zarządził zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz odrzucił skargę kasacyjną. Sąd przyjął, że oświadczenie powoda o stanie rodzinnym i majątkowym nie zostało sporządzone według ustalonego wzoru, a konsekwencją niespełnienia tego wymagania był zwrot wniosku na podstawie art. 102 ust. 4 KSCU. Rezultatem tego zwrotu był stan oznaczający nieopłacenie skargi kasacyjnej (art. 130 § 2 zd. 2 KPC) powodujący jej odrzucenie a limine (art. 1302 § 3 i art. 3986 § 2 KPC).

W zażaleniu, powód wniósł o uchylenie tego postanowienia, zarzucając naruszenie art. 102 ust. 2 i 4 KSCU oraz art. 1301 § 11 i art. 3986 § 2 KPC.

Zdaniem skarżącego, nie było podstaw prawnych uzasadniających zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz odrzucenie skargi kasacyjnej.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Artykuł 102 ust. 2 KSCU stanowi, że do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie. Oświadczenie to sporządza się według wzoru ustalonego w ZwolKSCR, wydanym z upoważnienia ustawowego (art. 9 pkt 2 KSCU). Ustalony wzór nie jest jednak [...]