Zwolnienie od kosztów sądowych

Uchwała SN z 28.11.2006 r., III CZP 98/06

Monitor Prawniczy | 13/2007
Moduł: postępowanie cywilne

W razie oddalenia zawartego w apelacji wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych przewodniczący wzywa do uiszczenia opłaty należnej od apelacji także wtedy, gdy wniósł ją adwokat.

Uchwała SN z 28.11.2006 r., III CZP 98/06

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zagadnienie prawne zostało przedstawione przy niewyrażonym wprost – lecz niewątpliwie przyjętym przez sąd – założeniu, że złożenie przed lub wraz z pismem wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych uchyla (przerywa, wstrzymuje) obowiązek uiszczenia opłaty do czasu rozstrzygnięcia wniosku. Założenie to jest prawidłowe.

Pomimo braku wyraźnej po temu podstawy w przepisach, na tle art. 15 ustawy z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.; dalej jako: KSCU67), przewidującego – tak samo jak art. 10 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.; dalej jako: KSCU05) – że opłatę należy uiścić „przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie”, w orzecznictwie SN jednolicie przyjmowano, że zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powoduje, że obowiązek uiszczenia opłaty zostaje odsunięty w czasie (por. m.in. uzasadnienia uchwały z 26.2.1976 r., III CZP 11/76, OSNC Nr 7–8/1976, poz. 162 oraz postanowień z 21.4.1999 r., I CKN 1461/98, OSNC Nr 11/1999, poz. 196 i z 24.8.2005 r., II CZ 75/05, niepubl.).

Stanowisko to zostało podtrzymane pod rządem obowiązującego art. 10 KSCU05 (por. uzasadnienia postanowień z 26.7.2006 r., IV CZ 57/06, z 4.10.2006 r., I CZ 81/06 i uchwały z 13.10.2006 r., III CZP 75/06, niepubl.), co należy zaaprobować, zważywszy, że w zakresie istotnym dla tej kwestii nie nastąpiły zmiany przepisów, a dotychczasowe argumenty nie straciły wartości.

Na ocenę tę nie ma wpływu [...]