Zażalenie – nadanie klauzuli wykonalności

Postanowienie SN z 20.2.2013 r., I CZ 22/13

Monitor Prawniczy | 22/2013
Moduł: postępowanie cywilne

Na postanowienie sądu I instancji uchylające postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym przysługuje zażalenie (art. 795 § 1 KPC). Postanowienie SN z 20.2.2013 r., I CZ 22/13 Zagadnienie prawne Sąd Rejonowy – działając na podstawie art. 782 § 2 KPC – z urzędu nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty, a następnie uchylił postanowienie o nadaniu klauzuli i postępowanie w sprawie zawiesił, powołując się na art. 174 § 1 pkt 2 KPC. Jako podstawę uchylenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności wskazał art. 359 § 1 KPC. Powódka (wierzycielka) wniosła zażalenie, które Sąd Rejonowy odrzucił jako niedopuszczalne. Rozpoznając kolejne zażalenie powódki – tym razem na postanowienie o odrzuceniu zażalenia – Sąd Okręgowy powziął poważne wątpliwości, którym dał wyraz w zagadnieniu prawnym. Argumenty z uzasadnienia Powszechnie przyjmuje się, że art. 795 § 1 KPC wyłącza stosowanie art. 394 § 1 KPC. Wynika z niego, że zażalenie przysługuje na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności. Użycie przez ustawodawcę przed zwrotem „nadanie klauzuli wykonalności” wyrażenia zaimkowego „co do” oznacza, że zakres dopuszczalności zażalenia został okreś­lony bardzo szeroko. Ustawodawca, ustanawiając środek odwoławczy od orzeczeń określonej klasy, wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym, za pomocą wyrażenia „co do” stwarza możliwie szerokie granice kontroli.