Utajnienie dokumentacji złożonej w ramach oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Monitor Prawniczy | 16/2013

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że skutkiem objęcia ofer­ty, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa, jest związanie tą klauzulą zamawiającego, który działając w charakterze podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej, nie ma innej możliwości niż odmówić udostępnienia dokumentów. Nie mogą wywołać...

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że skutkiem objęcia ofer­ty, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa, jest związanie tą klauzulą zamawiającego, który działając w charakterze podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej, nie ma innej możliwości niż odmówić udostępnienia dokumentów. Nie mogą wywołać zamierzonego skutku próby dowodzenia, czy to we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, czy to w skardze do sądu administracyjnego, że oferta nie zawiera rozwiązań świadczących o jej unikalności przez co brak podstaw do zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Sąd administracyjny nie jest ponadto uprawniony do oceny, czy istniały podstawy do zastosowania klauzuli w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego z uwagi na fakt, że okoliczność ta podlega kognicji sądów powszechnych.

„A.” sp. z o.o. wystąpiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ł. z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, poprzez przesłanie pocztą pełnej treści oferty „B.” S.A. złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego utworzenie systemu e-radiologii. Z uwagi na fakt, że „B.” S.A. utajniła kilkaset stron oferty w trybie art. 11 ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.; dalej jako: ZNKU), Dyrektor Szpitala udostępnił wnioskodawcy jedynie karty niezastrzeżone i odmówił udostępnienia informacji publicznej w części obejmującej pozostałą dokumentację z uwagi na objęcie jej klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa.

W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.; dalej jako: InfPublU), prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu art. 11 ust. 4 ZNKU (zob. wyrok NSA z 16.3.2011 r., II GSK 264/10, dostępny na: http://orzeczenia.nsa.gov.pl). Po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Dyrektor Szpitala utrzymał w mocy decyzję w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

„A.” sp. z o.o. wniosła skargę do WSA w Łodzi, jednak sąd nie podzielił zarzutów w niej wskazanych. Jak wskazano, każda informacja dotycząca wydatkowania środków publicznych, również informacja związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego podlega udostępnieniu. Niedopuszczalne jest jednak bezwzględne, automatyczne stosowanie przepisów InfPublU wówczas, gdy ograniczenia w dostępie do danej informacji publicznej wynikają z przepisów innych ustaw, w tym ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; dalej jako: PrZamPubl). W art. 8 ust. 1 PrZamPubl wprowadzono zasadę jawności postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Zamawiający może jednak ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, ale tylko w przypadkach określonych w ustawie. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane (zob. uchwała SN z 21.10.2005 r., III CZP 74/05, OSNC Nr 7–8/2006, poz. 122).

W ocenie WSA w Łodzi, odmowa udostępnienia jako informacji publicznej pełnej treści oferty, która w części objęta została tajemnicą przedsiębiorstwa w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zasadna. Nie może ulegać wątpliwości, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowanie w sprawie udostępnienia informacji publicznej mają charakter odrębny. W ocenie sądu oznacza to, że ustalenia poczynione w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odnośnie do zakresu dostępu do informacji związanych z tym postępowaniem są wiążące w przypadku wystąpienia o udostępnienie informacji w oparciu o InfPublU.

„A.” sp. z o.o. nie złożyła oferty, nie była zatem podmiotem, któremu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przysługiwały środki ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 PrZamPubl. W ocenie WSA w Łodzi, okoliczność, że podmiot ubiegający się o udostępnienie informacji publicznej nie posiadał prawnych możliwości do działania w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie pozwala na stwierdzenie, że realizacji konstytucyjnych uprawnień do informacji publicznej poszukiwać może skutecznie w trybie innej ustawy i w ten sposób zwalczać zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podkreślając, że skoro ocena zawartych w ofercie rozwiązań technologicznych pod względem unikalności doprowadziła w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do uznania, że mogą one stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, wystarczające, dla odmowy udostępnienia informacji publicznej w postaci części oferty, jest powołanie się na fakt skutecznego zastrzeżenia przez wykonawcę, że informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i nie może być udostępniana.

Wyrok NSA z 17.7.2013 r., I OSK 608/13