Siedziba wspólnoty mieszkaniowej

Monitor Prawniczy | 3/2009

Adresem wspólnoty mieszkaniowej powinien być adres jej zarządu lub zarządcy – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Adresem wspólnoty mieszkaniowej powinien być adres jej zarządu lub zarządcy – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wspólnota Lokali Mieszkalnych i Użytkowych zwróciła się o wydanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON. Jednak właściwy organ odmówił wydania zaświadczenia twierdząc, że we wniosku błędnie podano adres siedziby. Zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27.7.1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. Nr 69, poz. 763), za adres siedziby osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej przyjmuje się adres siedziby organu zarządzającego, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – wskazany przez osobę adres prowadzenia działalności gospodarczej, a w razie braku możliwości takiego wskazania – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak ustalono, organem zarządzającym wspólnoty jest spółka cywilna A. więc zgodnie ze wskazaną regulacją, jej adres powinien być podany we wniosku jako adres siedziby wspólnoty.

Organ II instancji utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy argumentując, że w celu reprezentacji interesów wspólnoty mieszkaniowej, tworzonej przez ogół właścicieli, których lokale wchodzących w skład określonej nieruchomości, zobowiązana jest ona w trybie przepisów ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali (t. jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903; dalej jako: WłLokU) ustanowić zarząd, który może być sprawowany bezpośrednio przez członków wspólnoty lub pośrednio przez licencjonowany podmiot z zewnątrz. Ponieważ wspólnota powierzyła zarząd spółce cywilnej A., należy uznać, że siedziba tej spółki jest, w rozumieniu wyżej wskazanego rozporządzenia, siedzibą wspólnoty.

W skardze na postanowienie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dowodzono, że wspólnota mieszkaniowa i jej zarządca to odrębne podmioty. Spółka cywilna A. ma własną siedzibę i formalnie nie jest jej organem wspólnoty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę wskazując, że w tym konkretnym przypadku działanie zarządu jest działaniem samej wspólnoty. W art. 20 WłLokU zobowiązano właścicieli lokali, jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest więcej niż 7, do podjęcia uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Natomiast zgodnie z art. 18 WłLokU właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Ustanowienie zarządcy w sposób powyżej wskazany wyłącza możliwość powołania zarządu wspólnoty i podmiotem reprezentującym wspólnotę jest wówczas ustanowiony zarządca.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Jak wskazano, zarząd ustanowiony w trybie art. 20 ust. 1 WłLokU jest organem wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz. Natomiast zarządca nieruchomości, powołany w trybie art. 18 ust. 1 WłLokU, nie jest jej organem, lecz podmiotem, który na podstawie uchwały właścicieli lokali wykonuje czynności faktyczne związane z nieruchomością oraz czynności prawne. Nie zmienia to jednak faktu, że na potrzeby spełnienia wymogów przewidzianych we Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, nie można podawać jako adresu siedziby wspólnoty adresu budynku, w którym usytuowane są lokale zajmowane przez wspólnotę, właściwy jest bowiem adres siedziby jej zarządcy.

Wyrok NSA z 16.12.2008 r., II GSK 583/08