Postępowanie upominawcze - zarzut potrącenia

Wyrok SN z 25.2.2005 r., II CK 434/04

Monitor Prawniczy | 8/2006
Moduł: postępowanie cywilne

W postępowaniu upominawczym w sprawach gospodarczych pozwany może zgłosić zarzut potrącenia także po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Wyrok SN z 25.2.2005 r., II CK 434/04


Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Wśród podniesionych uchybień najdalej idącym był zarzut obrazy art. 47914 § 2 KPC w zw. z art. 503 § 1 KPC. Naruszenie to miało polegać na bezpodstawnym pominięciu przez Sąd Apelacyjny zarzutów twierdzeń i wniosków dowodowych zgłoszonych przez pozwanego w toku procesu. Należało więc rozstrzygnąć problem, czy w sprawie gospodarczej prowadzonej w postępowaniu upominawczym pozwany po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty może skutecznie zgłosić zarzut potrącenia.

Przy analizie wzajemnej relacji między art. 503 § 1 KPC i art. 47914 § 1 i 2 KPC nie można pominąć unormowania zawartego w art. 505 § 1 KPC, który ma zastosowanie na określonym etapie postępowania w konkretnym układzie czynności procesowych, tj. po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Wykładnia językowa tego przepisu przemawia jednoznacznie za tym, że przewodniczący zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu wniesionego przez pozwanego „razem z wezwaniem na rozprawę”. Nie można więc w sposób uzasadniony twierdzić, że art. 505 § 1 KPC pozostawia margines czasowy na to, aby po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, a przed wyznaczeniem rozprawy, powstał w tym wypadku obowiązek pozwanego wniesienia odpowiedzi na pozew. Kategoryczne brzmienie tego przepisu, wprost niedopuszczające żadnego wyjątku, pozwala przyjąć jego stosowanie także do spraw gospodarczych rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym. Brak w tym wypadku obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew wynika wprost z brzmienia art. 47914 § 1 KPC, który ogranicza konieczność wniesienia odpowiedzi na [...]