Ciąg przestępstw (art. 91 § 1 KK) - glosa

Ciąg przestępstw (art. 91 § 1 KK) - glosa

Monitor Prawniczy | 16/2001
Moduł: prawo karne
Jerzy Lachowski

Przestępstwa popełnione w formie dokonania i usiłowania mogą wchodzić w skład jednego ciągu przestępstw w rozumieniu art. 91 § 1 KK.

Uchwała SN z 11.8.2000 r., I KZP 17/2000, OSNKW Nr 7-8/2000, poz. 56

Uwagi wstępne

SN w komentowanej uchwale udzielił odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego przekazane na podstawie przepisu art. 441 § 1 KPK, którego treścią był problem dopuszczalności konstruowania pojedynczego ciągu przestępstw popełnionych w formie usiłowania i dokonania1.

Dla uzasadnienia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie SN przytacza następujące argumenty. Przede wszystkim w uzasadnieniu komentowanej uchwały stwierdza się, że podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedstawionego przez Sąd Okręgowy zagadnienia ma prawidłowe rozumienie dwóch przesłanek dopuszczalności przyjęcia ciągu przestępstw. Z jednej strony, zwraca się uwagę bowiem na wymóg popełnienia w podobny sposób czynów zabronionych wchodzących w skład ciągu, z drugiej zaś, na konieczność zachowania tożsamości ich prawnej kwalifikacji.

[...]