Monitor Prawniczy / Artykuły / Zagadnienia prawne w praktyce SN

Określenie sumy w zastrzeżeniu kary umownej

Bogusław Lackoroński

I. Zgodnie z art. 483 § 1 KC można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara...

Wyrok w procesie częściowym a prawomocność materialna

Marcin Dziurda

I. Zakres prawomocności materialnej wyroku w procesie częściowym1 od dawna budzi wątpliwości w judykaturze, a także w doktrynie. Dotyczą one jej pozytywnego aspektu, czyli mocy wiążącej prawomocnego...

Retroaktywna zmiana statutu spółki akcyjnej

Bogusław Lackoroński

I. Problematyka retroaktywnej zmiany statutu spółki akcyj­nej została odnotowana nie tylko w doktrynie1, lecz również była przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego2. Dopuszczalność retroaktywnej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427