Monitor Prawniczy / Artykuły / Orzecznictwo

Konwencja haska – jurysdykcja krajowa

1. Rozstrzygnięcie kwestii intertemporalnych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego następuje według ogólnych reguł międzyczasowego prawa cywilnego. Od zasady stosowania przepisów ustawy dawnej...

Staranność zawodowa adwokata – skarga kasacyjna

Wniesienie przez adwokata skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań przewidzianych w art. 3986 § 2 KPC jest równoznaczne z niezachowaniem należytej staranności zawodowej w rozumieniu art. 355 § 2 KC. ...

Utrata mocy nakazu zapłaty – wynagrodzenie komornika

Artykuł 49 ust. 2 ustawy z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t. jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.; dalej jako: KomSądEgzU) ma zastosowanie także w przypadku umorzenia...