Monitor Prawniczy / Artykuły

Spłata umorzeniowa z agio

Michał Gendek

Artykuł 199 § 6 i 7 KSH nie wskazują enumeratywnie dwóch wyłącznych źródeł finansowania wynagrodzenia za umorzone udziały. Czysty zysk oraz kwota nominalna obniżonego kapitału zakładowego nie są zatem...

Retroaktywna zmiana statutu spółki akcyjnej

Bogusław Lackoroński

I. Problematyka retroaktywnej zmiany statutu spółki akcyj­nej została odnotowana nie tylko w doktrynie1, lecz również była przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego2. Dopuszczalność retroaktywnej...