Ogłoszenie upadłości zbywcy wierzytelności po dokonaniu przelewu a skuteczność zapisu na sąd polubowny

- glosa

A A A
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427