Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych

Postanowienie SA z 6.7.2016 r. (I ACz 823/16)

Paulina Przewoźnik (opracowanie)

„Jeżeli powód wezwany do uzupełnienia istniejących braków formalnych, uzupełnił je z wyjątkiem podania, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu - to brak...

Postanowienie SN z 27.4.2016 r. (II CSK 324/15)

Paulina Przewoźnik (opracowanie)

„Przyjęcie przez sąd innej podstawy prawnej niż wskazana przez powoda nie stanowi wyjścia poza granice żądania pozwu, określone w art. 321 KPC. Dokonany przez powoda wybór kontraktowego reżimu...

Wyrok SA w Krakowie z 26.2.2016 r. (I ACa 1680/15)

Agata Jaczyńska (opracowanie)

„Długotrwałe pozbawienie wspólnika zysku w wyniku przeznaczenia go na kapitał zapasowy, który i tak jest znaczny, musi być uznane za naruszające dobre obyczaje”.

Wyrok TSUE z 5.10.2016 r. w sprawie T-456/15

Anna Gołębiowska (opracowanie)

„(..) w celu oceny zaistnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy uwzględnić wszelkie istotne właściwe w danym wypadku czynniki, a w...

Co nowego w orzecznictwie TSUE?

Anna Gołębiowska (opracowanie)

„Artykuł 1 ust. 2, art. 9 ust. 1 lit.b) i art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2017
Liczba tekstów: 4197