Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Gry losowe

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że to postanowienie stoi na przeszkodzie karom, takim jak kara rozpatrywana w postępowaniu głównym, nakładanym z powodu naruszenia...

Sąd polubowny

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 267 i 344 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie postanowieniu umowy międzynarodowej zawartej między państwami członkowskimi, tego rodzaju jak...

Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 17 lit. a) i art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 805/2004 należy interpretować w ten sposób, że orzeczeniu wydanemu w sytuacji, w której dłużnik nie został poinformowany o...

Warunki przyznania azylu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 4 dyrektywy 2011/95 w zw. z art. 7 Karty należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie możliwości sporządzenia i wykorzystania dla potrzeb ustalenia...

Ochrona jakości otaczającego powietrza

Ewa Skibińska (oprac.)

W skardze Komisja Europejska wniosła o stwierdzenie, że Rzeczpospolita Polska uchybiła ciążącym na tym państwie członkowskim zobowiązaniom przewidzianym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady...

Zakaz wjazdu do strefy Schengen

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 25 ust. 2 KWUS należy interpretować w ten sposób, że obywatel państwa trzeciego legitymujący się ważnym dokumentem pobytowym wydanym przez jedno z umawiających się państw,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 4338