Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Prawo do bycia wysłuchanym

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że prawo do bycia wysłuchanym, jakie ma zastosowanie w ramach dyrektywy 2004/83, nie wymaga, co do zasady, aby – w przypadku gdy uregulowanie krajowe, takie jak rozpatrywane w sprawie w...

Zobowiązania alimentacyjne

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić pełną skuteczność prawa przewidzianego w art. 41 ust. 1 rozporządzenia Nr 4/2009, zmieniając stosownie do okoliczności przepisy...

Ochrona odbiorców wyrobów medycznych

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że przepisy dyrektywy 93/42 powinny być interpretowane w ten sposób, że działanie jednostki notyfikowanej w ramach procedury dotyczącej deklaracji zgodności WE ma na celu ochronę...

Warunek obywatelstwa notariusza

Ewa Skibińska

Trybunał uznał, że działalność notarialna, taka jak określona w węgierskim porządku prawnym, nie jest związana z wykonywaniem władzy publicznej w rozumieniu art. 51 ak. 1 TFUE.

Reklama porównawcza

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 4 lit. a) i c) dyrektywy 2006/114 w zw. z art. 7 ust. 1–3 dyrektywy 2005/29 należy interpretować w ten sposób, że w rozumieniu pierwszego z tych przepisów niedozwolona może być...

Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 28 ust. 2 zd. 1 decyzji ramowej 2008/909 należy dokonywać w ten sposób, że dotyczy on jedynie wyroków, które stały się prawomocne przed datą wskazaną przez zainteresowane...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2017
Liczba tekstów: 4185