Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Powództwo w przedmiocie roszczenia regresowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 7 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy instytucja kredytowa przyzna kredyt dwojgu dłużnikom solidarnym,...

Pomoc państwa

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że zwolnienie podatkowe, takie jak to będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, z którego korzysta Kongregacja należąca do Kościoła katolickiego w odniesieniu do robót wykonanych w...

Jurysdykcja międzynarodowa

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 97 ust. 1 rozporządzenia Nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że prawnie samodzielna spółka mająca siedzibę w państwie członkowskim, która jest spółką pośrednio zależną...

Opóźnienia w płatnościach

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 12 ust. 4 dyrektywy 2011/7 należy interpretować w ten sposób, iż państwa członkowskie mogą wykluczyć z zakresu stosowania tej dyrektywy opóźnienia w płatnościach w ramach...

Prowizja agenta

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 11 ust. 1 tiret drugie dyrektywy 86/653 należy interpretować w ten sposób, iż pojęcie „okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zleceniodawca” nie odnosi się tylko do...

Prawo pobytu

Ewa Skibińska (oprac.)

W ocenie TS państwo członkowskie może uzależniać przyznanie prawa pobytu na swym terytorium obywatelowi państwa trzeciego, będącemu rodzicem małoletniego dziecka (obywatela tego państwa...

Przetwarzanie danych osobowych

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46 należy interpretować w ten sposób, że nie nakłada on obowiązku przekazania danych osobowych osobie trzeciej, aby umożliwić jej dochodzenie odszkodowania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2017
Liczba tekstów: 4244