Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Odpowiedzialność członka zarządu

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że przepisy dyrektywy 2009/101, a w szczególności jej art. 2 i 6–8, a także dyrektywy 2012/30, a zwłaszcza jej art. 19 i 36, należy interpretować w ten sposób, że nie przyznają one...

Wyroby medyczne

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 93/42 należy interpretować w ten sposób, że oprogramowanie, którego jedna z funkcjonalności pozwala na wykorzystanie danych dotyczących...

Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 32 ust. 3 KW w świetle art. 47 Karty należy interpretować w ten sposób, że nakłada on na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia procedury odwoławczej od decyzji o odmowie...

Wydalenie rezydenta długoterminowego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 12 dyrektywy 2003/109 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które – interpretowane w ten sposób przez część sądów tego...

Dystrybucja selektywna

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 4 rozporządzenia Nr 330/2010 należy interpretować w ten sposób, że w okolicznościach, takich jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, nałożony na uczestników systemu dystrybucji...

Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych

Ewa Skibińska

TS orzekł, iż art. 4 pkt 1 w zw. z art. 7 rozporządzenia Nr 805/2004 należy interpretować w ten sposób, że wykonalnej decyzji w sprawie kwoty kosztów związanych z postępowaniem sądowym zawartej w...

Minimalne stawki wynagrodzenia adwokatów

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 78 ak. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on obowiązywaniu przepisów krajowych, takich jak będące przedmiotem postępowania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 4309