Monitor Prawniczy / Aktualności

Zamówienia publiczne

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że unijne prawo, a w szczególności art. 1 ust. 1 i 3 dyrektywy 89/665 w zw. z art. 47 Karty, należy interpretować w ten sposób, że w przypadku powództwa o odszkodowanie to prawo nie...

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 4 drugiej dyrektywy należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniom krajowym, które przewidują, że instytucja wskazana w tym przepisie...

Weksel zabezpieczający kredyt konsumencki

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż sprzeciwia się on przepisom krajowym, takim jak te będące przedmiotem postępowania głównego, pozwalającym na...

Ustalenie wysokości opłaty egzekucyjnej

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że opłaty egzekucyjne nie mogą być określane w wysokości nieproporcjonalnej do nakładu pracy organów egzekucyjnych, nie mogą też prowadzić do nadmiernego obciążenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2018
Liczba tekstów: 4408