Monitor Prawniczy / Aktualności

Odpowiedzialność członka zarządu

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że przepisy dyrektywy 2009/101, a w szczególności jej art. 2 i 6–8, a także dyrektywy 2012/30, a zwłaszcza jej art. 19 i 36, należy interpretować w ten sposób, że nie przyznają one...

Wyroby medyczne

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 ust. 1 oraz art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 93/42 należy interpretować w ten sposób, że oprogramowanie, którego jedna z funkcjonalności pozwala na wykorzystanie danych dotyczących...

Prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 32 ust. 3 KW w świetle art. 47 Karty należy interpretować w ten sposób, że nakłada on na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia procedury odwoławczej od decyzji o odmowie...

Omyłka w numerze działki w decyzji

Zgodnie z art. 113 § 1 KPA organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez...

Wygaszenie trwałego zarządu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zrealizowanie celu, dla którego powstał trwały zarząd może prowadzić do stwierdzenia zbędności nieruchomości – w rozumieniu art. 47 ust. 1 ustawy z 21.8.1997 r....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 4310