Monitor Prawniczy | 23/2017
I. Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe1, jeżeli redaktor naczelny odmówił opublikowania sprostowania albo nie ukazało się ono w terminie lub ukazało się z naruszeniem ustawowych wymogów, zainteresowany podmiot może wytoczyć powództwo o opublikowanie sprostowania. Przepis...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 23/2017
W wypadku pełnomocnictwa do zabezpieczenia, odmiennie od zwykłego pełnomocnictwa, pełnomocnik w pierwszej kolejności ma dążyć do realizacji funkcji zabezpieczenia oraz własnego interesu, powinien jednak w najszerszym możliwym zakresie chronić też interes mocodawcy. Wyrok SN z 28.5.2015 r., III CSK...
Monitor Prawniczy | 20/2017
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest problem do kiedy udziałowiec spółki głosujący na zgromadzeniu przeciwko uchwale, ma możliwość żądania zaprotokołowania zgłaszanego sprzeciwu. W piśmiennictwie wątpliwości wywołuje kwestia czy sprzeciw ten może zostać zgłoszony wyłącznie po powzięciu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2017
Liczba tekstów: 4281