Monitor Prawniczy | 12/2017
Ostatnie nowelizacji KPK wskazują, że ustawodawca większą niż dotychczas uwagę poświęca kwestii informowania uczestników postępowania o prawach i obowiązkach procesowych. W artykule dokonano analizy tytułowego zagadnienia w odniesieniu do trzech stanów prawnych: obowiązującego do 1.7.2015 r., między...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 12/2017
Artykuł 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych1 należy interpretować w ten sposób, że osoba trzecia wskazana w ogłoszeniu opublikowanym w serwisie...
Monitor Prawniczy | 12/2017
W sprawie występuje bardzo często spotykany zarzut sprzedaży rzeczy (tu: nieruchomości) za zbyt niską cenę. Nietypowość jednak „zgłoszenia wierzytelności”, uzasadnionego tym zarzutem, polega na tym, że dokonuje go spółka akcyjna z siedzibą w Stambule, będąca akcjonariuszem polskiej spółki z o.o. –...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2017
Liczba tekstów: 4211