Monitor Prawniczy | 14/2017
Państwa członkowskie, przystępując do Unii Europejskiej, przekazały część swych kompetencji jej organom, wyrażając jednocześnie zgodę na włączenie do swych wewnętrznych porządków prawnych prawa stanowionego Unii Europejskiej, a także przyjęcie wspólnych zasad w zakresie hierarchii aktów prawnych i...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 14/2017
1. Wskazany w art. 4 § 1 KK nakaz uwzględnienia ustawy poprzednio obowiązującej, jeżeli w dacie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, przestanie być aktualny dopiero wtedy, gdy wyrokiem łącznym będą obejmowane jedynie skazania za przestępstwa popełnione po 30.6.2015...
Monitor Prawniczy | 14/2017
Ustawodawca przyznał osobie ukaranej klubowym zakazem stadionowym prawo wniesienia skargi do właściwego sądu administracyjnego. Jak wynika jednak z przeprowadzonych badań, uprawnienie to ma charakter pozorny i w praktyce nie jest możliwe do zrealizowania.
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2017
Liczba tekstów: 4224