Monitor Prawniczy | 10/2017
Uwarunkowanie odpowiedzialności za koszty procesu wynikiem postępowania według czytelnej zasady „kto przegrywa ten płaci” stanowi racjonalny i klarowny wyraz założeń strukturalnych dwustronnego procesu cywilnego. Zasada ta, znajdująca swój normatywny wyraz w art. 98 § 1 KPC, doznaje wyłączeń...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 10/2017
Wpisanie w rejestrze przedsiębiorców w KRS zmiany umowy spółki w odniesieniu do jej reprezentacji ma, na gruncie art. 255 § 1 w zw. z art. 157 § 1 KSH, charakter obowiązkowy, ale jest deklaratywny. Wyrok SN z 15.12.2016 r., II CSK 163/16, Legalis
Monitor Prawniczy | 10/2017
Zjawisko zastrzegania w umowach terminów krótszych niż doba jest coraz częstsze w praktyce obrotu. Inaczej niż w przypadku terminów określonych za pośrednictwem dni, miesięcy czy lat, Kodeks cywilny nie przewiduje sposobu obliczania tak oznaczonych terminów. Niniejszy artykuł jest próbą...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2017
Liczba tekstów: 4197