Monitor Prawniczy | 21/2014
Ustawa nowelizująca z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1 w istotny sposób przekształca postępowanie karne. Zgodnie z założeniem ustawodawcy, zmiany mają usprawnić postępowanie, przeciwdziałając nadmiernej jego przewlekłości, a jednocześnie nie...
Monitor Prawniczy | 21/2014
Artykuł 13 ust. 2 konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów, sporządzonej w Genewie 19.5.1956 r. (Dz.U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238; dalej jako: Konwencja CMR), wyłącza – na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1173 ze...
Monitor Prawniczy | 21/2014
Zważyć należało, iż wobec uchylenia przez ustawodawcę art. 1302 § 3 KPC – przewidującego odrzucenie nienależycie opłaconych środków odwoławczych wniesionych przez fachowego pełnomocnika strony bez wezwania do uzupełnienia opłaty – w obecnie obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisu...
Monitor Prawniczy | 21/2014
Pracowniczy obowiązek przestrzegania tajemnicy ma różne oblicza i jest szczególnie złożony w przypadku pracowników zatrudnionych w administracji publicznej. Złożoność ta w pierwszej kolejności wynika z różnorodności regulacji prawnych, determinowanej obszarem działania danej kategorii urzędników. Ta...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 21/2014
Liczba tekstów: 4676
Kalendarz wydarzeń