Monitor Prawniczy | 4/2017
W artykule analizie poddane zostały dwie możliwe koncepcje odnoszące się do reprezentacji spółki jawnej. W myśl pierwszej z nich, spółkę reprezentują wspólnicy jako jej przedstawiciele ustawowi, w myśl drugiej – spółkę reprezentują wspólnicy działający jako jej organy. Konsekwencją koncepcji...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 4/2017
W tym stanie rzeczy, prawidłowe zastosowanie art. 365 KPC skutkuje przyjęciem, że w ramach odpowiedzialności regresowej określonej art. 441 § 3 KC, brak było podstaw do zastosowania ograniczenia odpowiedzialności pozwanego pracownika wobec powodowego pracodawcy do kwoty trzymiesięcznego...
Monitor Prawniczy | 3/2017
Poszukiwanie ochrony cywilnoprawnej przed sądem wiąże się, co do zasady, z koniecznością ponoszenia przez strony postępowania kosztów sądowych. Niestety niekiedy mogą one stanowić barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą skorzystanie z prawa do sądu osobom najuboższym. Nie chodzi przy tym tylko o...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 4160