Monitor Prawniczy | 14/2015
Obowiązek uiszczania opłat sądowych od pism procesowych wnoszonych w toku postępowania cywilnego, jako przejaw zasady odpłatności procesu cywilnego, nie ma charakteru bezwzględnego. Nie jest to również powinność, którą ustawodawca nakazuje domniemywać w razie braku wyraźnych przepisów; przeciwnie –...
Monitor Prawniczy | 14/2015
Oddalenie – na podstawie art. 5 KC – powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami nie jest wyłączone....
Monitor Prawniczy | 14/2015
Sprawa rozpoznawana w zwykłym postępowaniu procesowym po uchyleniu wyroku w ponownym jej rozpoznaniu nie może być z uwagi na związanie (art. 200 § 2 zd. 1 w zw. z art. 386 § 6 i art. 386 § 4 KPC) przekazana do dalszego ponownego rozpoznania przez sąd gospodarczy I instancji w procesowym postępowaniu...
Monitor Prawniczy | 14/2015
Niniejszy artykuł ma przybliżyć prawną konstrukcję kolejnej tajemnicy prawnie chronionej, niezwykle istotnej dla współczesnego rynku finansowego, jaką jest tytułowa tajemnica maklerska (zwana na gruncie regulacyjnym „tajemnicą zawodową”). Tajemnica ta ma węzłowe znaczenie dla uczestników obrotu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2015
Liczba tekstów: 3883
Kalendarz wydarzeń