Monitor Prawniczy | 6/2015
W dniu 25.12.2014 r. weszła w życie ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta1. Wprowadziła ona m.in. istotne zmiany w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi przy sprzedaży oraz rękojmi za wady dzieła, które – przy niezmienionym brzmieniu art. 656 KC – implikują również istotne zmiany w...
Monitor Prawniczy | 6/2015
Hipoteka przymusowa ustanowiona w celu zabezpieczenia roszczenia o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną, chroniąc to roszczenie w stosunku do wierzycieli osobistych osoby trzeciej (art. 532 KC), przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji nie stwarza wierzycielowi dysponującemu takim...
Monitor Prawniczy | 6/2015
Na gruncie prawa cywilnego możliwość znieważenia innej osoby pod jej nieobecność ogranicza się wyłącznie do przypadków zniewagi dokonanej publicznie lub w zamiarze, aby do tej osoby dotarła. Jedynie bowiem w tych przypadkach – poza znieważeniem osoby w jej obecności – można atak na chronioną sferę...
Monitor Prawniczy | 6/2015
W niniejszym artykule analizie poddano tezę o istnieniu tajemnic nazwanych: żołnierzy (żołnierzy zawodowych), Żandarmerii Wojskowej, strażnika gminnego, a także funkcjonariuszy: ABW, AW, SKW, SWW, CBA, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Policji. Przedstawione zostały podstawy prawne...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2015
Liczba tekstów: 3814
Kalendarz wydarzeń