Monitor Prawniczy | 8/2017
Artykuł podejmuje dyskutowaną ostatnio w środkach masowego przekazu problematykę zakazu reklamy aptek. Zakaz ten zostanie przeanalizowany z prawnego punktu widzenia. Przedmiotem niniejszego opracowania będą tylko zagadnienia zgodności z Konstytucją RP art. 94a ustawy z 6.9.2016 r. – Prawo...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 8/2017
Roszczenia przewidziane w art. 36 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.1) przedawniają się w terminie dziesięciu lat (art. 118 KC). Wyrok SN z 20.10.2016 r., II CSK 53/16, Legalis
Monitor Prawniczy | 7/2017
Instytucja służebności przesyłu została wprowadzona do Kodeksu cywilnego na mocy ustawy z 30.5.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw1, która weszła w życie 3.8.2008 r. Zgodnie z art. 3054 KC, do instytucji tej stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2017
Liczba tekstów: 4185