Monitor Prawniczy | 21/2017
Artykuł porusza bardzo istotną z punktu praktyki kwestię związaną z możliwością ustanowienia służebności przesyłu w przypadku dzierżawy przez gminę urządzeń przesyłowych. Zgodnie bowiem z art. 3051 KC, służebność przesyłu można ustanowić na rzecz przedsiębiorcy, którego własność stanowią urządzenia...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 21/2017
1. Jeżeli kredyt był wyrażony w walucie obcej, to hipoteka zabezpieczająca jego spłatę powinna być wyrażona również w tej samej walucie obcej, co wynika z zasady akcesoryjności hipoteki wyrażonej w art. 65 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze...
Monitor Prawniczy | 20/2017
Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu jest problem do kiedy udziałowiec spółki głosujący na zgromadzeniu przeciwko uchwale, ma możliwość żądania zaprotokołowania zgłaszanego sprzeciwu. W piśmiennictwie wątpliwości wywołuje kwestia czy sprzeciw ten może zostać zgłoszony wyłącznie po powzięciu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 21/2017
Liczba tekstów: 4270