Monitor Prawniczy | 6/2017
Kodeks cywilny już od dnia wejścia w życie1 przewidywał dwie formy szczególne w jakich oświadczenie woli może być złożone2. Do form tych należały: zwykła forma pisemna (art. 78 KC) oraz oświadczenie woli z datą pewną (art. 81 KC). Nieobowiązująca już ustawa o podpisie elektronicznym3 wraz z wejściem...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 6/2017
Wynagrodzenie dla kuratora ustanowionego z urzędu na podstawie art. 42 KC w braku majątku lub dochodów osoby prawnej jest pokrywane przez Skarb Państwa – sąd rejestrowy. Uchwała SN z 13.3.2015 r., III CZP 4/15, OSNC Nr 4/2015, poz. 5
Monitor Prawniczy | 6/2017
Niniejsza publikacja stanowi drugą część artykułu dotyczącego zagadnienia czynności podejmowanych przez sądy polskie, w celu przekazania wniosku o udzielnie pomocy prawnej lub przesłuchanie osoby znajdującej się za granicą. Część ta stanowi kontynuację rozważań na temat przekazywania za granicę...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 4173