Monitor Prawniczy | 19/2018
Przedmiotem niniejszej, podzielonej na dwie części1, analizy jest ocena, czy uprawnionemu z praw udziałowych2 w spółce kapitałowej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody poniesionej przez niego w wyniku spadku rynkowej wartości praw udziałowych, będącego refleksem szkody spółki, w której owe...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 19/2018
Artykuł 199 § 6 i 7 KSH nie wskazują enumeratywnie dwóch wyłącznych źródeł finansowania wynagrodzenia za umorzone udziały. Czysty zysk oraz kwota nominalna obniżonego kapitału zakładowego nie są zatem jedynymi źródłami finansowania należnego wspólnikowi wynagrodzenia i nie stanowią górnej granicy...
Monitor Prawniczy | 18/2018
Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na karę grzywny lub karę ograniczenia wolności zachowa bierne prawo wyborcze w wyborach na wójta gminy. Jednak w razie wybrania jej na urząd wójta gminy – nie będzie można z nią nawiązać stosunku pracy na...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2018
Liczba tekstów: 4403