Monitor Prawniczy | 22/2014
Niniejszy artykuł przedstawia rozwiązania zawarte w ustawie z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw1 w zakresie praw do wyników badań oraz zasad ich komercjalizacji. Wskazano także na wpływ nowej regulacji na działalność publicznych szkół wyższych...
Monitor Prawniczy | 22/2014
1. Jeżeli przewidziane w art. 97 ust. 2 ustawy z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.; dalej jako: PrBank) oświadczenie dłużnika banku o poddaniu się egzekucji umieszczono w bankowym wzorcu umownym, dopuszczalna jest abstrakcyjna kontrola sądowa tego oświadczenia...
Monitor Prawniczy | 22/2014
Od wniosku o wpis w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności posadowionych na nim budynków pobiera się opłatę stałą określoną w art. 42 ust. 1 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych1 od wniosku o wpis każdego z tych praw....
Monitor Prawniczy | 22/2014
Jak zostało to przedstawione w niniejszym artykule, w orzecznictwie dokonano już analizy źródła umocowania wspólnoty mieszkaniowej do brania udziału w postępowaniach administracyjnych w charakterze strony, a także problemu, kiedy obok wspólnoty mieszkaniowej udział w sprawie brać może także...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2014
Liczba tekstów: 4691
Kalendarz wydarzeń