Monitor Prawniczy | 16/2018
Artykuł porusza problematykę granic tajemnicy lekarskiej psychiatrycznej na tle tajemnicy lekarskiej ujmowanej sensu largo. Autorka dokonuje wnikliwej analizy regulacji ustawowych w tym zakresie, odnosząc się również do dorobku doktryny prawa medycznego oraz stosując reguły wykładni systemowej oraz...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 16/2018
W przypadku doręczenia decyzji kilku pełnomocnikom termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia pisma pierwszemu z nich. Wyrok NSA z 30.11.2016 r., II OSK 1083/16, Legalis
Monitor Prawniczy | 16/2018
Od 25.5.2018 r., na części1 z podmiotów zobowiązanych2 spoczywa obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych3. W przypadku wielu podmiotów zobowiązanych pojawiają się jednak wątpliwości, czy wyznaczenie przez nich IOD jest obligatoryjne, czy jedynie dobrowolne, ponieważ sposób...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2018
Liczba tekstów: 4385