Monitor Prawniczy | 10/2018
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki odpowiedzialności z tytułu naruszenia regulacji polskiego prawa antymonopolowego, tj. ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1, przez grupy kapitałowe. Zasadniczą kwestią jest dopuszczalność przypisania tej odpowiedzialności bądź to grupie...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 10/2018
Członkowie zarządu odpowiadają subsydiarnie, ale jedynie w potocznym tego słowa znaczeniu1. Wyrok SN z 23.7.2015 r., I CSK 580/14, Legalis Summary: Legal nature of board members’ liability for the obligations of a limited liability company under Art. 299 of the Commercial Companies Code In...
Monitor Prawniczy | 9/2018
Niniejsze opracowanie odnosi się do zagadnienia prawnego związanego z bezskutecznością czynności prawnej – umowy dokonanej przez przyszłego upadłego z osobą trzecią z pokrzywdzeniem wierzycieli, stwierdzonej konstytutywnym, prawomocnym wyrokiem sądu, polegającej na transferze z majątku przyszłego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 4350