Monitor Prawniczy | 20/2014
W niniejszym artykule przedstawiono instytucję domaine public payant, poczynając od jej genezy i próby zdefiniowania oraz ustalenia zakresu, następnie wskazując na zakres podmiotowy i przedmiotowy, a dalej funkcjonowania w prawie polskim. Autor przedstawia także koncepcje dotyczące charakteru...
Monitor Prawniczy | 20/2014
Jeżeli roszczeń określonych w art. 296 ust. 1 ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410; dalej jako: PrWłPrzem) dochodzi – powołując się na prawo wyłącznego używania znaku towarowego-słownego – uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy...
Monitor Prawniczy | 20/2014
1. Niedochowanie przez lekarzy powszechnie przyjętych standardów postępowania w danym przypadku świadczy o zawinieniu w znaczeniu obiektywnym. ...
Monitor Prawniczy | 20/2014
Odpowiedzialność przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi telekomunikacyjnej kształtowana jest, co do zasady, przez przepisy KC, z pewnymi odstępstwami wynikającymi z ustawy z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne1. Odstępstwa te dotyczą...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2014
Liczba tekstów: 4659
Kalendarz wydarzeń