Monitor Prawniczy | 21/2015
Część druga opracowania1 poświęcona została próbie przyporządkowania usług świadczonych w chmurze obliczeniowej (ang. cloud computing) dwóm formom eksportacji utworów, określonym w art. 50 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych2 w postaci: obrotu nośnikami utworu oraz...
Monitor Prawniczy | 21/2015
Minister Spraw Wewnętrznych może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały o połączeniu spółek, jeżeli spółka przejmująca jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.; dalej jako:...
Monitor Prawniczy | 21/2015
W razie zwrotu na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.1) wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, zgłoszonego po wezwaniu do uiszczenia opłaty od sprzeciwu od wyroku zaocznego, przewodniczący wzywa...
Monitor Prawniczy | 21/2015
Regulacja prawna ochrony danych osobowych ustanowiona została dla ochrony wartości pozostających w kolizji z wolnością informacyjną, stanowi więc ograniczenie jawności. Odniesienie do obowiązku zachowania poufności danych osobowych występuje w niejednolitych regulacjach dotyczących tajemnic prawnie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 21/2015
Liczba tekstów: 3948
Kalendarz wydarzeń