Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo pracy

Zgłoszenie gotowości podjęcia pracy przez pracownika

Przyczyna przekroczenia terminu z art. 48 § 1 KP musi być niezależna od pracownika. Wyrok SN z 25.1.2017 r., II PK 320/15 Przewodniczący Sędzia SN Bohdan Bieniek, Sędziowie SN: Halina Kiryło...

Ocena okresowa pracownika

Sąd rozpatrujący odwołanie od oceny okresowej nie jest uprawniony do podwyższenia pozytywnej oceny kwalifikacyjnej. Wyrok SN z 19.1.2017 r., I PK 48/16 Przewodniczący Prezes SN Józef Iwulski (sprawo...

Prawo pracodawcy do pozyskania informacji od pracownika

Granice prawa pracodawcy do pozyskiwania informacji od pracownika są wyznaczone przez normy ustanawiające zakaz dyskryminacji oraz naruszania dóbr osobistych pracownika. Wyrok z 19.1/2017 r., II PK...

Odszkodowanie z tytułu nienawiązania stosunku pracy

Nieuwzględnienie przez sąd wniosków dowodowych strony nie składa się na przesłankę nieważności postępowania. Wyrok SN z 6.12.2016 r., II PK 254/15 Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Frańczak,...

Ustna zmiana roszczenia przez pracownika na rozprawie

Pracownik działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie I instancji ustnie do protokołu zmianę żądania. Wyrok SN z 16.12.2016 r., II PK 288/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy...

Regulamin jako źródło prawa pracy

Regulamin może być korzystniejszy niż ustawa i może być uznany za źródło prawa pracy (art. 9 KP). Wyrok SN z 16.12.2016 r., II PK 289/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Zbignie...

Ochrona działaczy związkowych

Udzielanie ochrony działaczom związkowym stanowi korzystanie przez związek zawodowy z ustawowych gwarancji niezależności od pracodawcy. Wyrok SN z 23.11.2016 r., II PK 311/15 Przewodniczący Sędzia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 1956