Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Nieważność postępowania

Stwierdzenie nieważności postanowienia jest niezależne od wpływu tej wady na wynik sprawy. Wyrok SN z 15.11.2016 r., II PK 215/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) Sędziowie...

Utrata zaufania do urzędnika

Utrata zaufania do urzędnika może mieć charakter bezwzględny, jak też dotyczyć jego pracy na określonym stanowisku. Wyrok SN z 5.10.2016 r., II PK 2012/15 Przewodniczący Sędzia SN Halina Kiryło,...

Prawo do emerytury pomostowej

Prawo do emerytury pomostowej przysługuje osobie, która oprócz spełnienia innych warunków wykazuje okres pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów tzw. ustawy...

Wynagrodzenie kadry zarządzającej

Z przepisów ustawy „kominowej” wynika bezwzględny obowiązek dostosowania wynagrodzenia kadry zarządzającej do wysokości określonej w ustawie. Wyrok SN z 5.10.2016 r., II PK 6/15 Przewodniczący...

Niezdolność do pracy a niepełnosprawność

Ewa Skibińska

Przepisy dyrektywy Rady 2000/78 z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy interpretować w ten sposób, że: – fakt, że z powodu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 1934