Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Pobieranie świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Nie jest dopuszczalne równoczesne pobieranie dwóch konkurencyjnych lub wyłączających się świadczeń z ubezpieczenia społecznego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wyrok SN z 6.12.2016 r.,...

Odszkodowanie z tytułu nienawiązania stosunku pracy

Nieuwzględnienie przez sąd wniosków dowodowych strony nie składa się na przesłankę nieważności postępowania. Wyrok SN z 6.12.2016 r., II PK 254/15 Przewodniczący Sędzia SN Jolanta Frańczak,...

Ustna zmiana roszczenia przez pracownika na rozprawie

Pracownik działający bez adwokata lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie I instancji ustnie do protokołu zmianę żądania. Wyrok SN z 16.12.2016 r., II PK 288/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy...

Regulamin jako źródło prawa pracy

Regulamin może być korzystniejszy niż ustawa i może być uznany za źródło prawa pracy (art. 9 KP). Wyrok SN z 16.12.2016 r., II PK 289/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Zbignie...

Ochrona działaczy związkowych

Udzielanie ochrony działaczom związkowym stanowi korzystanie przez związek zawodowy z ustawowych gwarancji niezależności od pracodawcy. Wyrok SN z 23.11.2016 r., II PK 311/15 Przewodniczący Sędzia...

Praca tymczasowa

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 1 ust. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z 19.11.2008 r. w sprawie pracy tymczasowej1 należy interpretować w ten sposób, że zakresem stosowania tej dyrektywy jest...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2017
Liczba tekstów: 1945