Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Zgłoszenie gotowości podjęcia pracy przez pracownika

Przyczyna przekroczenia terminu z art. 48 § 1 KP musi być niezależna od pracownika. Wyrok SN z 25.1.2017 r., II PK 320/15 Przewodniczący Sędzia SN Bohdan Bieniek, Sędziowie SN: Halina Kiryło...

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy nie jest stanem, do którego można zastosować obiektywne kryteria. Wyrok SN z 31.1.2017 r., II UK 644/15 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt (sprawozdawca), Sędzia SN: Beata...

Ocena okresowa pracownika

Sąd rozpatrujący odwołanie od oceny okresowej nie jest uprawniony do podwyższenia pozytywnej oceny kwalifikacyjnej. Wyrok SN z 19.1.2017 r., I PK 48/16 Przewodniczący Prezes SN Józef Iwulski (sprawo...

Prawo pracodawcy do pozyskania informacji od pracownika

Granice prawa pracodawcy do pozyskiwania informacji od pracownika są wyznaczone przez normy ustanawiające zakaz dyskryminacji oraz naruszania dóbr osobistych pracownika. Wyrok z 19.1/2017 r., II PK...

Dyskryminacja ze względu na religię

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/781 należy dokonywać w ten sposób, że zakaz noszenia chusty islamskiej, wprowadzony w postanowieniu regulaminu pracy przedsiębiorstwa sektora prywatnego i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 1956