Procedura dotycząca przeciwdziałania „ghostwriting” i „guest authorship”

 1. „Ghostwriting” występuje wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  „Guest authorship” („honorary authorship”) występuje wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 2. Redakcja Monitora Prawa Pracy wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 3. Redakcja Monitora Prawa Pracy informuje, że „ghostwriting” oraz „guest authorship” (zob. opis w pkt 1) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 4. Redakcja Monitora Prawa Pracy prosi o przekazywaniu przez autorów informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 5. Redakcja Monitora Prawa Pracy będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Procedura recenzowania

 1. Każdy artykuł, który zostanie przesłany do redakcji Monitora Prawa Pracy poddawany jest ocenie recenzentów, którzy podejmują ostateczna decyzję o jego dopuszczeniu do publikacji lub odrzuceniu.
 2. Lista recenzentów współpracujących (tzw. kolegium recenzentów) jest publikowana w czasopiśmie w wersji papierowej oraz umieszczona na stronie internetowej czasopisma.
 3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej 3 niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 4. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości.
 5. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.
 7. Recenzenci podpisują deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów miedzy nimi i autorem. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 8. Recenzja ma formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

Instrukcja dotycząca struktury artykułów i przygotowania piśmiennictwa

UWAGA: Artykuły zamieszczane w miesięczniku „Monitor Prawa Pracy” są uwzględniane w Polskiej Bibliografii Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych PAN w wersji książkowej i elektronicznej, wchodząc tym samym do dorobku naukowego autora.

Drogi Autorze!

Do publikacji są przyjmowane artykuły w formacje DOC (o objętości do 12 stron maszynopisu - ok. 25 tys. znaków ze spacjami i przypisami) wraz z danymi osobowymi autora (imię i nazwisko, tytuł naukowy, afiliacja, adres i telefon kontaktowy, adres e-mail) należy je przesyłać drogą poczty elektronicznej na adres redakcji.

Instrukcje dotyczące struktury artykułu:

Każdy artykuł nadesłany do Redakcji powinien składać się z następujących części: lid (kilka zadań wprowadzających: "Celem niniejszego opracowania..."); uwagi wstępne, rozwinięcie (z podziałem na zatytułowane części); podsumowanie.

Do artykułu należy dołączyć słowa kluczowe oraz wykaz bibliografii.

Powoływane w przypisach pozycje bibliograficzne prosimy pisać według wzoru:

Inicjał. Nazwisko, Tytuł, ew. numer wydania, tom, część itp., miejsce i rok wydania, a następnie cytowane strony skrótem „s.”. Np.: J. Kowalski, Jak pisać przypisy?, t. 2, Warszawa 2006, s. 12–13.

W przypadku kolejnego powołania się bezpośrednio na cytowaną pozycję:
Ibidem, s. 15–16.

Powołanie kolejny raz, zawiera pierwsze wyrazy tytułu, np.: J. Kowalski, Jak pisać..., s. 28–29.

W przypadku prac pod redakcją, jeśli powoływana publikacja stanowi część całości:
P. Igrek, Cytowanie, [w:] J. Kowalski (red.), Jak pisać przypisy?, t. 2, Warszawa 2006, s. 12–13.

W przypadku publikacji w czasopismach tytuł czasopisma zastępuje nazwę wydawnictwa, po nim następuje numer (Nr), następnie rok, przecinek, numer strony. Np. J. Kowalski, Jak pisać przypisy?, Wiadomości Tekściarskie Nr 28/2006, s. 7.

Kilka kwestii specjalistycznych:

 1. Oczekiwane oznaczenie ustawy wygląda następująco: Dz.U. z 2006 r. Nr 28, poz. 456.
 2. Przy czym publikator prosimy podawać jedynie przy pierwszym przywołaniu aktu prawnego. Wówczas nazwę aktu i datę (miesiąc słownie) podajemy w tekście głównym (np. ustawa z 13.4.2003 r. o zasadach pisania artykułów), w przypisie zaś publikator (np. t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 28, poz. 456).
 3. Zapisując artykuł, ustęp, punkt aktu prawnego, skrótów nie oddzielamy przecinkami, tak więc: art. 28 ust. 59 pkt (bez kropki!) 36, a nie: art. 28, ust. 59, pkt. 36.
 4. W przypadku orzeczeń sądowych prosimy o zastosowanie następujących oznaczeń: Wyrok SN z 11.5.2011 r., I CA 123/11, OSNCP Nr 8/2011, poz. 34. Przy czym nazwę orzeczenia i jego datę prosimy podać w tekście głównym (np. wyrok SN z 11.5.2011 r.), natomiast w przypisie publikator (I CA 123/11, OSNCP Nr 8/2011, poz. 34).
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2148