Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Kwestionowanie rozwiązania umowy o pracę

W ocenie SN wniesienie odwołania od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę nie jest warunkiem koniecznym do zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego...

Zmiany w przepisach

Zmiany w zasadach wydawania regulaminów i świadectw pracy; dłuższe terminy na odwołanie do sądu | Nowy wzór świadectwa pracy | Wyższa podstawa wyliczenia odpisu na fundusz socjalny

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych | Elektroniczne przechowywanie akt pracowniczych | Zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Nowe zezwolenia na pobyt

Zmiany w przepisach

Zmiany w wieku emerytalnym – modyfikacja ochrony zatrudnienia | Domaganie się zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez ZUS

Opcje na akcje w ramach programów motywacyjnych

Zdaniem NSA, otrzymanie przez pracownika opcji na akcje – w ramach programu motywacyjnego, na preferencyjnych zasadach – i następnie ich zrealizowanie nie kreuje jeszcze powstania po stronie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 1934