Okresy wliczane do emerytury

A A A

Zdaniem Sądu Najwyższego zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne wypłacane po ustaniu zatrudnienia nie mogą być wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

 

Pod koniec listopada 2006 r. ubezpieczona złożyła wniosek o ustalenie jej prawa do emerytury. Wskazała 10 kolejnych lat kalendarzowych (tj. 1996–2005) jako okres, z którego wynagrodzenie ma stanowić podstawę obliczenia jej emerytury. Dołączyła także dokumenty, z których wynikało, że do 28.5.2005 r. była zatrudniona, natomiast po ustaniu stosunku pracy, tj. od 2.6.2005 r. do 30.11.2005 r., pobierała zasiłek chorobowy, a później świadczenie rehabilitacyjne. W związku z tym, że przy obliczaniu emerytury ZUS nie uwzględnił zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego wypłaconych po zakończeniu zatrudnienia wnioskodawczyni złożyła odwołanie. Sąd okręgowy nie zgodził się jednak z jej stanowiskiem. Uznał bowiem, że zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne były wypłacane po ustaniu ubezpieczenia społecznego, a zatem w okresie, w którym nie pobierano składek od tych świadczeń. Z tego powodu nie mogą być wliczone do podstawy wymiaru emerytury.

 

Od tego wyroku wnioskodawczyni złożyła apelację – domagała się ustalenia wyższej emerytury. Przy rozpatrywaniu sprawy sąd apelacyjny miał wątpliwości dotyczące interpretacji art. 15 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. W myśl jego postanowień do podstawy wymiaru emerytury lub renty dolicza się kwoty przysługujących ubezpieczonemu w danym roku kalendarzowym wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz kwoty m.in. zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych. Nie zaznaczono w nim, że wliczenie tych świadczeń do podstawy obliczenia emerytury może mieć zastosowanie tylko wtedy, gdy są wypłacone w czasie stosunku pracy. Zdaniem sądu apelacyjnego przyczyną kontrowersji jest użycie w przepisie terminu ubezpieczony. Tym bardziej że zgodnie z definicją ustawową jest to osoba podlegająca ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Z kolei stosownie do przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu podlega m.in. osoba będąca pracownikiem, tj. pozostająca w stosunku pracy. Zgodnie z taką interpretacją wnioskodawczyni po ustaniu zatrudnienia nie miała już statusu osoby ubezpieczonej.

 

W związku z tym, że w podobnych sprawach były wydawane rozbieżne wyroki, sąd apelacyjny zwrócił się do SN o rozstrzygnięcie, czy zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne wypłacane po ustaniu stosunku pracy podlega wliczeniu do podstawy wymiaru emerytury w danym roku kalendarzowym wskazanym do obliczenia podstawy wymiaru świadczenia. W podjętej uchwale SN stwierdził, że nie jest to możliwe. W przeciwnym razie doszłoby do zachwiania równowagi w obowiązującym systemie emerytalnym.

 

Uchwała SN z 19.8.2009 r., III UZP 1/09

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Okresy wliczane do emerytury
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń