Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje daleko idące przekształcenia w dziedzinie umów terminowych. Jest to odpowiedź na coraz powszechniejsze stosowanie tzw. nietypowych form zatrudnienia i to zarówno pracowniczych, jak i niepracowniczych, które zwłaszcza wśród ludzi młodych stają się...
Monitor Prawa Pracy | 9/2015
Artykuł 162 KP wskazuje na sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego, mając na uwadze zrealizowanie celu urlopu. Na wniosek pracownika urlop może być zatem podzielony na części, przy czym w takiej sytuacji co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni...
Monitor Prawa Pracy | 9/2015
Przepisy dyrektywy Rady 96/34 z 3.6.1996 r. w sprawie Porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC r.1 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2015
Liczba tekstów: 1747
Kalendarz wydarzeń