Monitor Prawa Pracy | 10/2017
Opracowania dotyczące ochrony danych osobowych są na dzisiejszym prawniczym rynku księgarskim nierzadkie – co wynika z aktualności tych zagadnień i zarazem licznych problemów związanych ze stosowaniem przedmiotowych regulacji prawnych. Dodatkowym powodem, który uzasadnia pojawienie się recenzowanej...
Monitor Prawa Pracy | 10/2017
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym pozostawia uczelni do uregulowania w statucie kwestię zatrudnienia adiunkta bez habilitacji. Wyrok SN z 7.6.2017 r., II PK 163/16 Przewodniczący Sędzia SN Bohdan Bieniek, Sędziowie SN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca), Bogusław Cudowski. Sąd Najwyższy po...
Monitor Prawa Pracy | 10/2017
Uwagi wstępne Glosowane orzeczenie odnosi się do rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika na podstawie art. 52 KP. Poruszaną kwestią jest początek biegu terminu wskazanego w art. 52 § 2 KP w zw. z art. 52 § 1 KP. Miesięczny termin, w którym po stronie pracodawcy istnieje...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2017
Liczba tekstów: 2022