Monitor Prawa Pracy | 1/2018
Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o. bywa często przyczyną wielu kontrowersji, które nierzadko były rozstrzygane przez orzecznictwo sądowe. W szczególności warto zwrócić uwagę na zasady rozwiązywania umów o pracę z odwołanymi członkami zarządu oraz przysługujące im z tego...
Monitor Prawa Pracy | 1/2018
Przepisy dyrektywy Rady 76/207/EWG z 9.2.1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy1 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa...
Monitor Prawa Pracy | 10/2017
Uwagi wstępne Glosowane orzeczenie odnosi się do rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika na podstawie art. 52 KP. Poruszaną kwestią jest początek biegu terminu wskazanego w art. 52 § 2 KP w zw. z art. 52 § 1 KP. Miesięczny termin, w którym po stronie pracodawcy istnieje...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 2057