Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w sposób interaktywny i warsztatowy z zaawansowanymi problemami prawa pracy niezbędnymi w pracy specjalistów ds. kadr, menedżerów personalnych, menedżerów.
Monitor Prawa Pracy | 8/2016
W 2004 r. Polska wstąpiła do UE. Stan ten spowodował konieczność dostosowania prawa polskiego, w tym prawa pracy, do jej standardów. Proces ten nie zakończył się z dniem wejścia do UE, gdyż występuje konieczność stałej implementacji prawa unijnego do polskiego ustawodawstwa. Widoczne jest to choćby...
Monitor Prawa Pracy | 8/2016
Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy1 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu lub praktyce krajowej, takim jak stanowiące przedmiot sporu w postępowaniu...
Monitor Prawa Pracy | 7/2016
Uwagi wstępne Glosowana uchwała z 2.7.2015 r.1 dotyczy kwestii dodatkowego uprawnienia pracownika z tytułu rozwiązania przez niego umowy o pracę na podstawie § 11 art. 55 KP – czyli uzyskania odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w zw. z ust. 1 art. 10 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2016
Liczba tekstów: 1868