Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy przewiduje daleko idące przekształcenia w dziedzinie umów terminowych. Jest to odpowiedź na coraz powszechniejsze stosowanie tzw. nietypowych form zatrudnienia i to zarówno pracowniczych, jak i niepracowniczych, które zwłaszcza wśród ludzi młodych stają się...
Monitor Prawa Pracy | 8/2015
W niniejszym opracowaniu autorka poddaje szczegółowej analizie problematykę dotyczącą wynagradzania osób kierujących podmiotami sfery publicznej. W szczególności koncentruje się na istocie ograniczeń w sferze wynagrodzeń oraz dylematach wokół sankcji przewidzianych w analizowanej ustawie....
Monitor Prawa Pracy | 7/2015
Glosowany wyrok SN z 28.8.2013 r.1 dotyczy problemu stosowania art. 251 KP do umów o pracę zawieranych z osobami bezrobotnymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Sąd Najwyższy stwierdził mianowicie, że „wynikające z art. 251 KP przekształcenie terminowej umowy o pracę w umowę...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2015
Liczba tekstów: 1737
Kalendarz wydarzeń