Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy a ponadto ich zmotywowanie do czynnego udziału w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy, jako kluczowego elementu zarządzania zakładem pracy. W trakcie...
Monitor Prawa Pracy | 4/2015
Sąd pracy jest związany ustaleniami wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa. Oznacza to niedopuszczalność dokonywania przez niego innych ustaleń niż zawarte w wyroku karnym. Zakres tego związania bywa jednak dyskusyjny, natomiast ma to istotne...
Monitor Prawa Pracy | 4/2015
Artykuł 71 ust. 1 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia Nr 1408/711 należy interpretować w ten sposób, że pracownik przygraniczny, który bezpośrednio po zakończeniu stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy u pracodawcy w państwie członkowskim podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy u...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2015
Liczba tekstów: 1694
Kalendarz wydarzeń