Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w sposób interaktywny i warsztatowy z zaawansowanymi problemami prawa pracy niezbędnymi w pracy specjalistów ds. kadr, menedżerów personalnych, menedżerów.
Monitor Prawa Pracy | 2/2017
Wydłużenie i ujednolicenie terminów wnoszenia powództw przez pracowników stało się faktem. Nastąpiło to z ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców1. Przesłanki wprowadzenia jednolitego 21-dniowego terminu wnoszenia takich powództw są jednak...
Monitor Prawa Pracy | 2/2017
Wykładnią prawa dokonaną przez SN jest związany nie tylko sąd, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia, ale także podmiot wnoszący skargę. Wyrok SN z 5.10.2016 r., II UK 267/15 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka, Sędziowie SN: Bogusław Cudowski (sprawozdawca), Jolanta...
Monitor Prawa Pracy | 7/2016
Uwagi wstępne Glosowana uchwała z 2.7.2015 r.1 dotyczy kwestii dodatkowego uprawnienia pracownika z tytułu rozwiązania przez niego umowy o pracę na podstawie § 11 art. 55 KP – czyli uzyskania odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w zw. z ust. 1 art. 10 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 1934