Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego.
Monitor Prawa Pracy | 10/2018
Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest ochrona zatrudnienia kobiet w ciąży. Ochrona ta ma szeroki zakres i dotyczy nie tylko zakazu wypowiadania umów o pracę, ale także rozwiązywania już wypowiedzianej umowy. Ponadto ogranicza ona możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn...
Monitor Prawa Pracy | 10/2018
Wykładni dyrektywy Rady 79/7/EWG z 19.12.1978 r. w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego1, a w szczególności jej art. 4 ust. 1 tiret pierwsze w zw. z jej art. 3 ust. 1 lit. a) tiret trzecie oraz art. 7 ust. 1...
Monitor Prawa Pracy | 7/2018
Niniejsze opracowanie otrzymało pierwszą nagrodę w IX Wydziałowym Konkursie na Glosę ?pod patronatem Dziekana WPiA UŁ prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej oraz Monitora Prawa Pracy. Uwagi wstępne W wyroku z 19.1.2017 r. SN stwierdził, że „pracodawca jest uprawniony, aby zobowiązać pracownika do...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2148