Pojęcie wierzytelności powstałej przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego

A A A