Zwrot VAT - odsetki

Wyrok NSA 19.10.2005 r., I FSK 57/05

Monitor Podatkowy | 6/2006
Moduł: prawo podatkowe

Odsetki przewidziane w art. 21 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przysługują podatnikowi także wtedy, gdy należna mu kwota zwrotu różnicy podatku jest niższa od wykazanej w deklaracji podatkowej.

Wyrok NSA 19.10.2005 r., I FSK 57/05


Z uzasadnienia: Wyrokiem z 2.9.2005 r., I SA/Kr 450/02, WSA w Krakowie oddalił skargę CX Spółki z o.o. w Krakowie na decyzję IS w Krakowie z 18.2.2002 r. w przedmiocie odmowy wypłaty odsetek od zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za listopad 1999 r.

W uzasadnieniu wyroku sąd przedstawił przebieg postępowania w sprawie i podał, że:

- w związku z zadeklarowaniem przez wymienioną Spółkę w rozliczeniu podatku od towarów i usług za listopad 1999 r. zwrotu różnicy w kwocie 12 176 zł, US Kraków-Krowodrza decyzją z 13.1.2000 r. przedłużył termin zwrotu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego,

- po wszczęciu 24.3.2000 r. postępowania podatkowego w sprawie określenia prawidłowej w sprawie określenia prawidłowej wysokości zwrotu różnicy za listopad 1999 r., US 18.5.2000 r. wydał decyzję określającą za wymieniony okres zobowiązanie podatkowe i zaległość, jednakże decyzja ta została uznana przez US za niedoręczoną,

- natomiast decyzją z 14.3.2001 r. US określił zwrot różnicy za listopad 1999 r. w kwocie 12 172 zł, tj. niższej od zadeklarowanej przez Spółkę; zwrotu różnicy na rachunek bankowy Spółki w wysokości określonej tą decyzją dokonano 21.3.2001 r.,

- z kolei decyzją z 30.5.2001 r. US odmówił Spółce wypłaty odsetek od wymienionej kwoty 12 172 zł; decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją IS z 18.2.2002 r.,

- w skardze do sądu administracyjnego Spółka zarzuciła naruszenie art. 21 ust. 6 i 7 VATU.

Oddalając skargę, WSA stwierdził, że z treści zarówno ust. 6, jak i 7, art. 21 powołanej ustawy wynika, że odnoszą się one do sytuacji, w której organ podatkowy nie zakwestionuje zadeklarowanej do zwrotu różnicy podatku, zaś powołane przepisy [...]