Wznowienie postępowania podatkowego - właściwość organu

Wyrok NSA

Monitor Podatkowy | 3/2003
Moduł: prawo podatkowe

W sytuacji szczególnego uregulowania ustawowego właściwości rzeczowej i miejscowej organu uprawnionego do wydania decyzji na podstawie art. 245 § 1 ustawy z 29.8.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), norma wyrażona w tym przepisie wyłącza ogólne zasady określające właściwość organów podatkowych wynikające z art. 16-18 tej ustawy i z przepisów wykonawczych. Organem właściwym do orzekania w sprawie po wznowieniu postępowania jest organ, który będąc właściwym do wznowienia postępowania, wydał w tym zakresie stosowne postanowienie (art. 244 § 1 i 2 w zw. z art. 243 § 1 tej ustawy) i przeprowadził postępowanie co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia sprawy co do istoty (art. 243 § 2 tej ustawy).

Wyrok NSA z 6.3.2002 r., I SA/Wr 32/00

Z uzasadnienia: Przedmiotem skargi Zakładów „G.” SA jest decyzja izby skarbowej z 2.12.1999 r., którą utrzymano w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w P. z 13.8.1999 r. uchylającą po wznowieniu postępowania decyzję Urzędu Skarbowego w S.O. z 27.3.1995 r. - w części dotyczącej uchylenia ww. decyzji Urzędu Skarbowego w S.O. oraz określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za 1993 r. w kwocie 13 664 794,20 zł oraz wysokości zaległości w tymże podatku w kwocie 175 685,70 zł oraz uchylono sporną decyzję organu I instancji w pozostałej części i orzeczono w tym zakresie, iż łączne odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat na poczet podatku dochodowego od osób prawnych za 1993 r. liczone na dzień wydania spornej decyzji, tj. na dzień 13.8.1999 r. - wynoszą do zapłaty 515 047,70 zł.

W uzasadnieniu tej decyzji podano, że 20.5.1994 r. Zakłady „G.” SA złożyły w Urzędzie Skarbowym wS.O. zeznanie o wysokości dochodu osiągniętego przez jednostkę za rok podatkowy 1993. Z zeznania tego wynikało, iż spółka osiągnęła w 1993 r. dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w wysokości 330 843 340 000 st. zł, wobec czego należny podatek dochodowy wyniósł 132 337 336 000 st. zł.

W 1994 r. złożono również sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 1993 wraz z rachunkiem wyników oraz raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego. Z dokumentów tych wynikało, iż spółka w 1993 r. osiągnęła dochód w wysokości 332 537 mln st. zł, a wyliczona suma podatku wyniosła 133 075 mln st. zł. Jednakże mimo rozbieżności pomiędzy złożonym przez spółkę w dniu 20.5.1994 r. zeznaniem a przedłożonym sprawozdaniem finansowym za 1993 r. spółka nie złożyła w urzędzie skarbowym ani żadnego wyjaśnienia, ani nowej skorygowanej deklaracji. Było to powodem uruchomienia przez urząd skarbowy w lutym 1995 r. kontroli. Zakres tej kontroli stanowiło jedynie „Ustalenie zgodności deklarowanych podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wykazanym w zeznaniu ostatecznym CIT-8, a sporządzonym bilansem na 31.12.1993 r. wraz z rachunkiem wyników i raportem biegłego zbadania sprawozdania finansowego”.

W wyniku przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w S.O. kontroli, tenże urząd 27.3.1995 r. [...]