Skutki prawnopodatkowe przedawnienia zobowiązania podatkowego

Skutki prawnopodatkowe przedawnienia zobowiązania podatkowego

Monitor Podatkowy | 8/2002
Moduł: prawo podatkowe

Przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z mocy prawa bez potrzeby wydawania odrębnej decyzji organu podatkowego w przedmiocie stwierdzenia przedawnienia.

Wyrok NSA z 5.7.2001 r., I SA/Łd 750/99

Z uzasadnienia: Zaskarżoną decyzją izba skarbowa po rozpatrzeniu odwołania E. i W.P. - utrzymała w mocy decyzję urzędu skarbowego z 22.2.1999 r. odmawiającą stwierdzenia przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym za 1992 r. w kwocie 222 136 000 st. zł. Wuzasadnieniu podano, że stosownie do art. 70 § 2 pkt 1 OrdPU bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 48 § 1 pkt 1 i 2 OrdPU do dnia terminu płatności odroczonego podatku, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej. W dniu 21.3.1995 r. urząd skarbowy wydał decyzję, którą rozłożył podatek dochodowy za 1992 r. wynikający z decyzji wymiarowej (z 8.11.1994 r.) na 6 rat z terminem płatności od 25.3. (I rata) do 25.8.1995 r. (ostatnia rata). W związku z powyższym bieg terminu przedawnienia uległ zawieszeniu na okres 21.3.- 25.8.1995 r. Zatem zobowiązanie podatkowe nie uległo przedawnieniu z dniem 31.12.1998 r. Zarzut odwołania o bezprzedmiotowości decyzji ratalnej uznano za bezzasadny, gdyż wstrzymanie wykonania z mocy prawa (na podstawie art. 173 KPA) decyzji z 8.11.1994 r. w sprawie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym za 1992 r., skutkuje jedynie niemożliwością podjęcia egzekucji. Natomiast nie powoduje bezprzedmiotowości postępowania w sprawie rozłożenia podatku na raty.