Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

Korekta VAT w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu

W przypadku sprzedaży po 1.4.2014 r. samochodów, które były objęte ograniczonym prawem do odliczania podatku (ograniczenie do 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6000 zł), okres...

Uwzględnienie VAT w opłacie komorniczej

W świetle cytowanej uchwały komornik sądowy jest zatem podatnikiem podatku od wartości dodanej, a więc jest zobowiązany, aby od swojego wynagrodzenia odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek...

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Tym samym kolejne kasy, nabywane przez danego podatnika po dniu powstania u niego obowiązku ewidencjonowania, nie są już objęte tym uprawnieniem. (...) przepis art. 111 ust. 4 VATU przewiduje...

Odliczenie VAT z faktury podwykonawcy zastępczego

W konsekwencji niesolidny podwykonawca (jako dłużnik) powinien generalnemu wykonawcy (wierzycielowi) zwrócić pełne koszty zleconego wykonawstwa zastępczego, a więc ponieść ciężar ekonomiczny...

Opodatkowanie VAT odstępnego

W okolicznościach przedmiotowej sprawy odstępne nie stanowi zapłaty za wyrażenie zgody przez nabywcę na odstąpienie od umowy, albowiem – jak słusznie zauważa skarżąca w skardze – odstąpienie od umowy...

Termin odliczenia podatku naliczonego

Przepis art. 86 ust. 13 VATU stanowi natomiast, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 2748