Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT

Uwzględnienie VAT w opłacie komorniczej

W świetle cytowanej uchwały komornik sądowy jest zatem podatnikiem podatku od wartości dodanej, a więc jest zobowiązany, aby od swojego wynagrodzenia odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek...

Ulga na zakup kasy fiskalnej

Tym samym kolejne kasy, nabywane przez danego podatnika po dniu powstania u niego obowiązku ewidencjonowania, nie są już objęte tym uprawnieniem. (...) przepis art. 111 ust. 4 VATU przewiduje...

Odliczenie VAT z faktury podwykonawcy zastępczego

W konsekwencji niesolidny podwykonawca (jako dłużnik) powinien generalnemu wykonawcy (wierzycielowi) zwrócić pełne koszty zleconego wykonawstwa zastępczego, a więc ponieść ciężar ekonomiczny...

Opodatkowanie VAT odstępnego

W okolicznościach przedmiotowej sprawy odstępne nie stanowi zapłaty za wyrażenie zgody przez nabywcę na odstąpienie od umowy, albowiem – jak słusznie zauważa skarżąca w skardze – odstąpienie od umowy...

Termin odliczenia podatku naliczonego

Przepis art. 86 ust. 13 VATU stanowi natomiast, że jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18,...

Czy istnieje możliwość skorygowania tzw. pustej faktury?

Czy istnieje możliwość skorygowania tzw. pustej faktury?

Beata Sobocha, Jacek Matarewicz

Przedmiotem artykułu jest problematyka korygowania faktur uznanych przez organy podatkowe lub organy kontroli celno-skarbowej za puste w rozumieniu art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej:...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2017
Liczba tekstów: 2726