VAT w przypadku rozwiązania umowy leasingu finansowego

Wyrok NSA z 28.9.2017 r., I FSK 2053/15

A A A