Powierzenie osobie – pełniącej funkcję sołtysa – obowiązku doręczania pism

A A A