Właściciel musi liczyć się z wywłaszczeniem

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny Olsztynie w wyroku z 20.12.2012 r. przesądził, iż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmina może przeznaczyć na cele publiczne działkę nawet wtedy, gdy nie jest jej właścicielem (II SA/OI 543/11).

 

W przedmiotowej sprawie starosta wydał decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości w celu ustanowienia na niej drogi publicznej. Jednocześnie ustalono na rzecz właścicieli działki odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości w wysokości 178 186 zł. W uzasadnieniu wskazano, iż z wnioskiem o wywłaszczenie przedmiotowej nieruchomości na rzecz gminy wystąpił wójt, podając, iż zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość ta jest przeznaczona na drogę gminną – dojazdową w związku z koniecznością zapewnienia właścicielom działek sąsiednich dostępu do drogi publicznej. Zarówno gmina, jak i właściciele wywłaszczonej nieruchomości odwołali się od decyzji starosty. Jednakże wojewoda utrzymał decyzję w mocy. Sprawa trafiła na drogę sądową. W ocenie gminy odszkodowanie ustalone w decyzji wywłaszczeniowej znacznie przekroczyło wartość rynkową działki. Właściciele podnieśli natomiast, iż cena jaką proponuje gmina jest za niska. Podali, iż gdyby sprzedali służebność w drodze otrzymaliby kwotę ponad 1 mln zł. Ponadto, w ocenie skarżących, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ich działka została oznaczona jako droga gminna, a zatem gmina uznała ją za swoją własność zanim jeszcze zostało wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Skarżący podali, iż nie utrudniali korzystania z przedmiotowej nieruchomości przez właścicieli działek przyległych, a nawet została ustanowiona służebność. W związku z tym postępowanie powinno być umorzone, gdyż cel publiczny może być osiągnięty przez zawarcie umów cywilnoprawnych dotyczących służebności gruntowych. WSA w Olsztynie nie zgodził się ze stanowiskiem skarżących. Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami przepisy dotyczące wywłaszczenia nieruchomości stosuje się do nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Celem publicznym – w myśl art. 6 pkt 1 powołanej ustawy – jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg. Sąd uznał, iż gmina posiada tzw. władztwo planistyczne, określone w art. 3 ust. 1 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uprawniające do kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy. W związku z tym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gmina określa m.in. rozmieszczenie inwestycji celu publicznego (art. 4 ust. 1 ustawy). Plan ten obejmuje wszystkie nieruchomości, a nie tylko te należące do gminy. W uzasadnieniu wyroku sąd odniósł się również do kwestii ustanowienia służebności przez skarżących. Droga publiczna jest drogą ogólnodostępną, zaś służebność przysługuje tylko osobom uprawnionym z tego tytułu. W żadnym wypadku zatem realizacja celu publicznego poprzez wybudowanie drogi publicznej nie mogłaby nastąpić w drodze służebności gruntowych, gdyż w takim wypadku do korzystania z drogi uprawnieni byliby tylko właściciele nieruchomości, na rzecz których służebność ta byłaby ustanowiona.

 

Sąd dopatrzył się jednak pewnych nieprawidłowości w wydanych decyzjach. Przede wszystkim wątpliwość WSA wzbudził operat szacunkowy, stanowiący podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania. Ponadto, jak wynika z planu miejscowego, działka należąca do skarżących oznaczona jest symbolem KD (oznaczenie dróg gminnych) oraz częściowo także KDw (oznaczenie dróg wewnętrznych, gospodarczych). W związku z tym organ powinien wyjaśnić, z jakich względów wywłaszczeniu podlega cała nieruchomość, skoro część działki nie stanowi drogi publicznej. W konsekwencji WSA uchylił zaskarżone decyzje.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Właściciel musi liczyć się z wywłaszczeniem
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń