Zwrot kwoty partycypacji w TBS jest przychodem i podlega opodatkowaniu

A A A

Kwota partycypacji stanowi warunek zawarcia przez osobę fizyczną z towarzystwem budownictwa społecznego umowy najmu. Zakończenie umowy najmu powoduje zwrot tej kwoty lecz z uwagi na szczególny sposób wyliczenia jej wartości - powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu - to kwota ta może być wyższa od kwoty wpłacanej.

 

Powstałą różnicę z uwagi na brak możliwości kwalifikacji do źródeł przychodu wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł. Innymi słowy, jeśli po rozwiązaniu umowy z towarzystwem budownictwa społecznego najemca otrzyma kwotę wyższą od wpłaconej, musi zapłacić podatek od nadwyżki. To główny wniosek płynący z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 23.9.2011 r. (I SA/Wr 1146/11).

 

W przedmiotowej sprawie TBS twierdził, że zwrot kwoty partycypacji nie jest przychodem najemcy. Innego zdania była Izba Skarbowa, która uznała, że oddawana partycypacja podlega opodatkowaniu, a towarzystwo jako płatnik PIT powinno pobrać zaliczkę na podatek i wpłacić ją na konto odpowiedniego urzędu skarbowego. Zdaniem organu przychód wynikający z rozwiązania umowy najmu oraz zwrotu partycypacji zakwalifikować należy do źródła przychodu pochodzącego z praw majątkowych. Zawarte bowiem w art. 18 ustawy o PIT wyliczenie praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 7 jako odrębne źródło przychodów ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności". Tym samym, przyjęcie przez ustawodawcę otwartego katalogu tych przychodów, pozwala na zaliczenie do tej kategorii wszystkich innych przychodów z praw majątkowych, poza wymienionymi w tej regulacji. Zdaniem fiskusa na TBS spoczywa obowiązek płatnika wynikający z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT. W konsekwencji TBS obowiązany jest do sporządzenia informacji o wysokości dochodu podatnika PIT-11.

 

W skardze do WSA TBS zmodyfikował swoje stanowisko. Zdaniem skarżącego, jeżeli przy wypłacie partycypacji uzyskana kwota będzie nominalnie wyższa niż kwota wniesiona, to najemca uzyska dochód podlegający opodatkowaniu łącznie z innymi źródłami dochodów, a TBS obowiązany będzie wystawić najemcy informację na druku PIT 8, przesyłając jej odpis właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie, w ocenie skarżącego, zwalnia go z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy, a rozliczenie się z należnego podatku leży wyłącznie w gestii partycypanta.

 

WSA zajął następujące stanowisko. W sytuacji, gdy kwota zwrotu wpłaty partycypacyjnej jest wyższa od kwoty wpłaconej, dana osoba fizyczna otrzymuje przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować w kategorii przychodu stosownie do przepisów ustawy o PIT. Zasadą jest, że każdy dochód osiągnięty przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu (art. 9 ustawy). Obłożenie dochodu daniną publiczną w postaci podatku jawi się zatem jako reguła, natomiast wyjątkiem jest sytuacja, gdy dochód opodatkowaniu nie podlega. Zgodne jest to również z ogólną zasadą powszechności opodatkowania, w myśl której wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania). W świetle przytoczonych zasad należy uznać, że przychód w postaci oddanej partycypacji podlega opodatkowaniu. Sąd nie podzielił jednak stanowiska organu podatkowego, że przychód ten należy zaliczyć do kategorii przychodu z prawa majątkowego. Zdaniem WSA należy go zakwalifikować do tzw. innych źródeł.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwrot kwoty partycypacji w TBS jest przychodem i podlega opodatkowaniu
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Kalendarz wydarzeń